Za­siejesz myśl, zbie­rzesz działanie. Działanie zaowo­cuje na­wykiem, a ten da plon w pos­ta­ci cha­rak­te­ru. Cha­rak­ter jest ziar­nem, z które­go wy­kiełku­je two­je przeznaczenie.


za­siejesz-myśl-zbie­rzesz-działanie-działanie zaowo­cuje-na­wykiem-a ten-da plon-w pos­­-cha­rak­te­ru
william makepeace thackerayza­siejeszmyślzbie­rzeszdziałaniedziałanie zaowo­cujena­wykiema tenda plonw pos­ta­cicha­rak­te­rucha­rak­ter jest ziar­nemz które­gowy­kiełku­jetwo­jeprzeznaczenieza­siejesz myślzbie­rzesz działaniedziałanie zaowo­cuje na­wykiema ten da plonda plon w pos­ta­ciw pos­ta­ci cha­rak­te­ruz które­go wy­kiełku­jewy­kiełku­je two­jetwo­je przeznaczeniea ten da plon w pos­ta­cida plon w pos­ta­ci cha­rak­te­ruz które­go wy­kiełku­je two­jewy­kiełku­je two­je przeznaczenie

Cha­rak­ter można uk­ształto­wać pop­rzez in­tensywną pracę nad zmianą cha­rak­te­ru włas­ne­go pisma.Cha­rak­ter człowieka jest je­go przeznaczeniem.Syn­te­tyczny cha­rak­ter kos­mo­su wykład­nią je­go materii Siłą mężczyz­ny jest je­go cha­rak­ter, a siłą ko­biety mężczyz­na z charakterem.In­te­ligen­cja i cha­rak­ter – to jest cel praw­dzi­wej edukacji. In­telli­gen­ce plus cha­rac­ter – that is the goal of true edu­cation (ang.) Chy­ba tak jest, że ci naj­bar­dziej in­te­ligen­tni i uta­len­to­wani, są niemiłosier­nie le­niwi. Dla równo­wagi w świecie. A po­za tym, przez tą le­niwość, muszą od siebie więcej wy­magać, kształtując cha­rak­ter. Dzięki te­mu mogą dot­knąć te­go, czym jest geniusz.