Wyt­rwałość to naj­ważniej­sza z cnót, którą znaj­dziesz w sa­mot­ności ...


wyt­rwałość-to naj­ważniej­sza-z cnót-którą-znaj­dziesz-w ­­noś
cykamwyt­rwałośćto naj­ważniej­szaz cnótktórąznaj­dzieszw sa­mot­nościwyt­rwałość to naj­ważniej­szato naj­ważniej­sza z cnótktórą znaj­dzieszznaj­dziesz w sa­mot­nościw sa­mot­nościwyt­rwałość to naj­ważniej­sza z cnótktórą znaj­dziesz w sa­mot­nościznaj­dziesz w sa­mot­nościktórą znaj­dziesz w sa­mot­ności

Sa­ma wyt­rwałość wca­le nie mu­si oz­naczać po­rażki. Przeg­ra­na zaczy­na się wte­dy, gdy wyt­rwałość uz­na­my za przegraną.Pochwała sa­mot­ności, to naj­piękniej­sza ba­lowa za­bawa po północy.Naj­trud­niej umiera się w sa­mot­ności, ciem­ności i ciszy...Co znaj­dziesz za os­tatni­mi drzwiami przed niebem ?  Jeżeli masz zam­knięte ser­ce nie znaj­dziesz za ty­mi drzwiami nic co by ci oświet­liło drogę, ale jeżeli two­je ser­ce jest ot­warte znaj­dziesz tam ludzi którzy szu­kają tak jak i ty i ra­zem od­naj­dziecie właści­we drzwi.Naj­mniej­sza zaś z cnót lep­szą jest od pięknych manier.Naj­cięższe kaj­da­ny?-Sa­mot­ności-z powietrza.