Wy­ciągają o To­bie wnioski, z wy­powie­dzi, w których nie wiedzą o co chodzi, z półpraw­dy, którą o To­bie mają. I ro­bią ze Ciebie ta­kiego, ja­kiego sa­mi chcą, nie widząc Twej praw­dzi­wej osoby. - Cytaty w Butelce

Wy­ciągają o To­bie wnioski, z wy­powie­dzi, w których nie wiedzą o co chodzi, z półpraw­dy, którą o To­bie mają. I ro­bią ze Ciebie ta­kiego, ja­kiego sa­mi chcą, nie widząc Twej praw­dzi­wej osoby.


wy­ągają-o to­bie-wnioski-z-wy­powie­dzi-w których-nie wiedzą-o co chodzi-z-półpraw­dy-którą-o to­bie-mają-i-ro­bią-ze ciebie
szajbusswy­ciągająo to­biewnioskiwy­powie­dziw którychnie wiedząo co chodzipółpraw­dyktórąmająro­biąze ciebieta­kiegoja­kiegosa­michcąnie widząctwejpraw­dzi­wejosobywy­ciągają o to­bieo to­bie wnioskiz wy­powie­dziw których nie wiedząnie wiedzą o co chodziz półpraw­dyktórą o to­bieo to­bie mająi ro­biąro­bią ze ciebieze ciebie ta­kiegoja­kiego sa­misa­mi chcąnie widząc twejtwej praw­dzi­wejpraw­dzi­wej osobywy­ciągają o to­bie wnioskiw których nie wiedzą o co chodziktórą o to­bie mająi ro­bią ze ciebiero­bią ze ciebie ta­kiegoja­kiego sa­mi chcąnie widząc twej praw­dzi­wejtwej praw­dzi­wej osoby

W życiu, nie chodzi o to, żeby czuć się ofiarą, al­bo katem... W życiu chodzi o to, żeby z po­pełnianych błędów wy­ciągać mądre wnioski. A w tym wszys­tkim praw­da - leży zaw­sze gdzieś pośrodku...Praw­dzi­wej pas­ji i miłości nig­dy z siebie nie wy­korze­nisz. One zaw­sze powrócą, cho­ciaż ro­biłbyś wszys­tko, by o nich zapomnieć.praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami ! Za­mykam oczy i ro­bię głębo­ki wdech i myślę o swoim życiu i jak tu wylądo­wałem. Myślę o szko­dach, zniszcze­niach i krzyw­dach, ja­kie wyrządziłem so­bie i in­nym. Myślę o niena­wiści do sa­mego siebie. Myślę o tym, jak i dlacze­go i co się stało i myśli przychodzą z łat­wością, ale od­po­wie­dzi nie.Za­nika na wszys­tkich pun­ktach am­bicja stworze­nia cze­goś dos­ko­nałego sa­mego w so­bie, chęć praw­dzi­wego wy­siłku i szcze­rości i dążenia do praw­dy - chodzi tyl­ko o zdo­bycie pieniędzy za wszelką cenę.Mo­ja zna­joma jest kuchar­ka i po­wiada, ze z jej doświad­cze­nia wy­nika, iż