W tych czasach dwa razy pióra temperują; raz - gdy ma się pisać, drugi raz - jak się zbyt rozpisze. - Cytaty w Butelce

W tych czasach dwa razy pióra temperują; raz - gdy ma się pisać, drugi raz - jak się zbyt rozpisze.


w-tych-czasach-dwa-razy-pióra-temperują-raz-gdy-ę-pisać-drugi-raz-jak-ę-zbyt-rozpisze
alojzy Żółkowskitychczasachdwarazypióratemperująrazgdysiępisaćdrugijakzbytrozpiszew tychtych czasachczasach dwadwa razyrazy piórapióra temperująrazgdygdy masię pisaćdrugi razrazjakjak sięsię zbytzbyt rozpiszew tych czasachtych czasach dwaczasach dwa razydwa razy piórarazy pióra temperujągdy magdy ma sięma się pisaćdrugi razjak sięjak się zbytsię zbyt rozpiszew tych czasach dwatych czasach dwa razyczasach dwa razy pióradwa razy pióra temperujągdy ma sięgdy ma się pisaćjak się zbytjak się zbyt rozpiszew tych czasach dwa razytych czasach dwa razy pióraczasach dwa razy pióra temperujągdy ma się pisaćjak się zbyt rozpisze

Dwa razy w życiu powinien być człowiek samotnym: raz w młodości, aby się wiele nauczyć; drugi raz w starości, aby się cieszyć rozważaniem dobrego, którego w życiu dokonał i pokutować za złe spełnione.Kto się dwa razy potknie na kamieniu, trzeci raz może go nim w łeb. Nie ma żadnej wymówki, kto w jednym dwa razy błądzi.Niewielu ludzi myśli dwa, trzy razy do roku. Ja zdobyłem sławę, robiąc to raz albo dwa razy na tydzień.. . . wszystko co zdarza się raz, może się już nie przydarzyć nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno po raz trzeci.Ra­dos­ne chwile we wspom­nieniach ukryte może powrócą Smu­tek powrócił życie nie szczędzi bólu ta­kie już bywa Trud­niej wzle­cieć, gdy ma się raz po raz ury­wane pióra.Nie jest bardziej zaskakujące narodzić się dwa razy, niż raz.