W naszym świecie ludzie bogacą się raczej ujmując innym, niż służąc.


w-naszym-świecie-ludzie-bogacą-ę-raczej-ujmując-innym-ż-służąc
herbert george wellsnaszymświecieludziebogacąsięraczejujmującinnymniżsłużącw naszymnaszym świecieświecie ludzieludzie bogacąbogacą sięsię raczejraczej ujmującujmując innymniż służącw naszym świecienaszym świecie ludzieświecie ludzie bogacąludzie bogacą siębogacą się raczejsię raczej ujmującraczej ujmując innymw naszym świecie ludzienaszym świecie ludzie bogacąświecie ludzie bogacą sięludzie bogacą się raczejbogacą się raczej ujmującsię raczej ujmując innymw naszym świecie ludzie bogacąnaszym świecie ludzie bogacą sięświecie ludzie bogacą się raczejludzie bogacą się raczej ujmującbogacą się raczej ujmując innym

Ludzie w większej liczbie odznaczają się raczej wielkimi uszami, niż wielkim rozsądkiem.Wszys­tko, co wiel­kie w naszym świecie zdarza się dla­tego, że ktoś ro­bi więcej niż musi.Miłość nie jest głodem. Jest ona iuge convium - wieczną ucztą nie znającą przesytu, na której żywimy się posługując się innym raczej, niż jedząc sami.In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą.Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą.Rozwój osobisty to ważna rzecz. Moje przesłanie dla ludzkości wiąże się z nadzieją, że ludzie będą raczej zmierzali w kierunku rozwoju samych siebie niż w stronę rozwoju swojego wizerunku. Liczę, że będą szukali głęboko w swym wnętrzu w dążeniu do szczerego wyrażania siebie.