Tolerancja to dążenie do zrozumienia innych. - Cytaty w Butelce

Tolerancja to dążenie do zrozumienia innych.


tolerancja-to-dążenie-do-zrozumienia-innych
karel capektolerancjatodążeniedozrozumieniainnychdążenie dodo zrozumieniazrozumienia innychtolerancja to dążeniedążenie do zrozumieniado zrozumienia innychtolerancja to dążenie dodążenie do zrozumienia innychtolerancja to dążenie do zrozumienia

Dążenie do zba­wienia ludzkości jest naj­częściej maską, pod którą uk­ry­wa się dążenie do zdo­bycia władzy.Gdy ustaje tolerancja dla tolerancji, nastaje tolerancja przemocy.Filozofia to umiłowanie mądrości i dążenie do niej.Psycho­paci po­siadają jedną cechę opa­nowaną do per­fek­cji, to upar­cie dążenie do celu Dążenie do czegoś i realizacja dążenia - to dwie odmienne rzeczy.To, co działa naj­le­piej, co naj­silniej, po­pycha ludzi do wy­siłku, to najzwyk­lej­sze i naj­pros­tsze dążenie do pieniędzy.