Ta chwi­la, ułamek sekundy Chłonę Cię... To spoj­rze­nie nieśmiałe Chłonę Cię... Ten do­tyk delikatny Chłonę Cię... Ten po­całunek słodki Chłonę Cię... Twe ręce błądzące Chłonę Cię... Twój od­dech przyspieszony Chłonę Cię... Twe ser­ce dudniące Chłonę Cię... Ta rozkosz Pod­daję się _______________ Nie wiem czy powinnam, a jeśli do­wie się on... ? 


ta chwi­-ułamek-sekundy-chłonę-cię-to-spoj­rze­nie-nieśmiałe-chłonę-cię-ten-do­tyk-delikatny-chłonę-cię-ten-po­całunek
kalina86ta chwi­laułameksekundychłonęciętospoj­rze­nienieśmiałetendo­tykdelikatnypo­całuneksłodkitweręcebłądzącetwójod­dechprzyspieszonyser­cedudniącerozkoszpod­dajęsięniewiemczypowinnamjeślido­wie sięon ułamek sekundysekundy chłonęchłonę cięspoj­rze­nie nieśmiałenieśmiałe chłonęchłonę cięcię tenten do­tykdo­tyk delikatnydelikatny chłonęchłonę cięcię tenten po­całunekpo­całunek słodkisłodki chłonęchłonę cięcię twetwe ręceręce błądzącebłądzące chłonęchłonę cięcię twójtwój od­dechod­dech przyspieszonyprzyspieszony chłonęchłonę cięcię twetwe ser­ceser­ce dudniącedudniące chłonęchłonę cięta rozkoszrozkosz pod­dajępod­daję się_______________ nienie wiemwiem czyczy powinnamjeśli do­wie siędo­wie się onułamek sekundy chłonęsekundy chłonę cięcię to spoj­rze­niespoj­rze­nie nieśmiałe chłonęnieśmiałe chłonę cięchłonę cię tencię ten do­tykten do­tyk delikatnydo­tyk delikatny chłonędelikatny chłonę cięchłonę cię tencię ten po­całunekten po­całunek słodkipo­całunek słodki chłonęsłodki chłonę cięchłonę cię twecię twe ręcetwe ręce błądząceręce błądzące chłonębłądzące chłonę cięchłonę cię twójcię twój od­dechtwój od­dech przyspieszonyod­dech przyspieszony chłonęprzyspieszony chłonę cięchłonę cię twecię twe ser­cetwe ser­ce dudniąceser­ce dudniące chłonędudniące chłonę cięchłonę cię tacię ta rozkoszta rozkosz pod­dajęrozkosz pod­daję siępod­daję się _______________się _______________ nie_______________ nie wiemnie wiem czywiem czy powinnama jeśli do­wie sięjeśli do­wie się on

chłonę każdym zmysłem chłonę każdą tkanką jes­tem gąbką z mor­skiej toni co dryfuje i pulsuje wypuszczam wyroby myślowe i przetwory wspomnieniowe każdy kąsek zdegustuję każdy zapach przefiltruję two­je rozpalone męskie dłonie wyznaczają erotyczny szlak wewnątrz moich ud drżeniem ust ogrzewam cię całego chłonę wil­goć naszych ciał dedykowane Łapię się na myślach które nie są dobre zwłaszcza że to przecież do­piero początek... Ale gdy Cię widzę gdy do­tykam twarzy zieleń oczu chłonę pełna jes­tem marzeń Zwa­riowa­na i szalona sam tak o mnie mówisz mo­ja głowa zakręco­na do rozsądku nie przemówisz W ta­kich chwi­lach jestem pełna optymizmu a ra­miona Twoje bro­nią mnie od  me­go pesymizmu...Przy­tulę Cię ,w oczka spoj­rzę Ci , swe pa­luszki wwi­jać będę we włos­ki Twe , zaś nos­kiem swym potrę się o Twój , i us­ta­mi swy­mi zet­knę się z Twoimi wy­powiadając ciepłe słowa w ser­ce Twe jak bar­dzo moc­no Kocham Cię Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie.Czy kocham Cię, bo Cię pot­rze­buję może zmienić się w pot­rze­buję Cię, bo Cię kocham?? Czy to ja próbuję sa­ma siebie okłamać?