Tęsknie za Tobą tak jak pus­ty­nia za wodą. - Cytaty w Butelce

Tęsknie za Tobą tak jak pus­ty­nia za wodą.


tęsknie-za tobą-tak-jak pus­ty­nia-za wodą
tkaczu32tęsknieza tobątakjak pus­ty­niaza wodątęsknie za tobąza tobą taktak jak pus­ty­niajak pus­ty­nia za wodątęsknie za tobą takza tobą tak jak pus­ty­niatak jak pus­ty­nia za wodątęsknie za tobą tak jak pus­ty­niaza tobą tak jak pus­ty­nia za wodątęsknie za tobą tak jak pus­ty­nia za wodą

Nie tęsknię za Tobą, ani trochę... To tyl­ko mo­je oczy tęsknią za Twoim widokiem i każda część mo­jego ciała Mo­je ser­ce błaga o Ciebie Dłonie o uścisk Dusza o marzenie...Właści­wie myślę, że bar­dziej za nią tęsknię niż ją kochałem.Po­gubiłam się w To­bie. I już nie wiem, czy to wte­dy tak się uwzięłam, tak narzekałam... Może miałeś rację, wciąż mi było źle, nie dało się mi do­godzić. A może to te­raz tak Cię ideali­zuję, pa­miętam tyl­ko dob­re rzeczy, Bo Ciebie już tu nie ma... I już nie wiem nap­rawdę, czy tęsknie za Tobą Czy po pros­tu za tym, co mieliśmy ...Wichu­ra za ok­nem, białym puchem prószy. A my tak od­da­leni od siebie, chłodem od­dziele­ni. I gdy­byś wie­dział jak tęsknię za twoim za­pachem, za twoim uśmie­chem, za wszys­tkim co jest w to­bie. Lecz naj­smut­niej­sze nie jest iż jes­teśmy da­leko, ale to iż ja sa­ma nie pot­ra­fię uwie­rzyć, żeby kto­kol­wiek jest w sta­nie tęsknić za kimś ta­kim jak ja.Kiedyś py­tałeś, co to znaczy Pus­ty­nia serc, jak na cmen­tarzu życie - grawerowane.