Spomiędzy dwóch ludzi, którzy nie mają doświadczenia Boga, ten, który przeczy Jego istnieniu, jest być może najbliżej Niego.


spomiędzy-dwóch-ludzi-którzy-nie-mają-doświadczenia-boga-ten-który-przeczy-jego-istnieniu-jest-być-może-najbliżej-niego
simone lesliespomiędzydwóchludziktórzyniemajądoświadczeniabogatenktóryprzeczyjegoistnieniujestbyćmożenajbliżejniegospomiędzy dwóchdwóch ludziktórzy nienie mająmają doświadczeniadoświadczenia bogaktóry przeczyprzeczy jegojego istnieniujest byćbyć możemoże najbliżejnajbliżej niegospomiędzy dwóch ludziktórzy nie mająnie mają doświadczeniamają doświadczenia bogaktóry przeczy jegoprzeczy jego istnieniujest być możebyć może najbliżejmoże najbliżej niegoktórzy nie mają doświadczenianie mają doświadczenia bogaktóry przeczy jego istnieniujest być może najbliżejbyć może najbliżej niegoktórzy nie mają doświadczenia bogajest być może najbliżej niego

Im człowiek bardziej staje się podobnym do Boga, tym jest szczęśliwszym. A podobniejszym do Niego jest ten, który ukochał jedną mrówkę, niż ten, który znienawidził cały świat.Rozmawiano o istnieniu Boga. Powiedziałem: Mądrość człowieka jest wprost proporcjonalna nie do jego doświadczenia, ale do umiejętności doświadczenia.Rytm jest muzyki tętnem. Równa się biciu serca, świadczy o jego istnieniu, dowodzi jego żywotności.Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie [...]Ich wzrok ogląda jakieś obrazy - i to jest właśnie sen: mają obrazy, ale nie mają siebie. Miliony ludzi, którzy śpią w każdej chwili czasu.