Przyszłość. Próbu­jemy na­dać jej kształt nie mając pojęcia czym jest  i czy is­tnieje w ogóle.


przyszłość-próbu­jemy na­dać-jej-kształt-nie-mając-pojęcia-czym-jest -i-czy-is­tnieje-w ogó
thrillofitprzyszłośćpróbu­jemy na­daćjejkształtniemającpojęciaczymjest czyis­tniejew ogólepróbu­jemy na­dać jejjej kształtkształt nienie mającmając pojęciapojęcia czymczym jest jest  ii czyczy is­tniejeis­tnieje w ogólepróbu­jemy na­dać jej kształtjej kształt niekształt nie mającnie mając pojęciamając pojęcia czympojęcia czym jest czym jest  ijest  i czyi czy is­tniejeczy is­tnieje w ogólepróbu­jemy na­dać jej kształt niejej kształt nie mająckształt nie mając pojęcianie mając pojęcia czymmając pojęcia czym jest pojęcia czym jest  iczym jest  i czyjest  i czy is­tniejei czy is­tnieje w ogólepróbu­jemy na­dać jej kształt nie mającjej kształt nie mając pojęciakształt nie mając pojęcia czymnie mając pojęcia czym jest mając pojęcia czym jest  ipojęcia czym jest  i czyczym jest  i czy is­tniejejest  i czy is­tnieje w ogóle

Czy is­tnieje praw­dzi­we szczęście? Może nie... Ale jeżeli is­tnieje to moim zda­niem jest to spełnienie wszys­tkich marzeń, na­wet tych naj­bar­dziej skrytych.Lecz życie nie wie, dokąd podąża. Nie ma żad­ne­go długo­ter­mi­nowe­go pla­nu. Nie myśli o końcu. W ogóle nie myśli. Nie is­tnieje umysł, w którym od­by­wałby się pro­ces myśle­nia. Ewo­luc­ja sta­nowi prze­ciwieństwo te­leolo­gii. Życie jest roz­rzut­ne i śle­pe. Nie zna pojęcia spra­wied­li­wości. Może so­bie poz­wo­lić na marnotrawstwo.Przy­jaźń - ty­le teorii i słów na ok­reśle­nie jej is­tnieje, a jed­nak tyl­ko te naj­praw­dziw­sze uczu­cia po­kazują, że i tak nic nie jest w sta­nie za­mieścić jej wiel­kiego wy­miaru w tekście.Ka­ra śmier­ci Is­tniała i is­tnieje na­dal Is­tnieją też sądy które nią sza­fują Eta­towi lub sta­bil­ni Piłaci Praw­dzi­wi wład­cy Sędziowie uzur­pa­torzy Lub god­ni mężowie Ka­ra śmier­ci is­tnieje I nie łudź się że jej nie ma  To przy­wilej na­leżny Praw­dzi­wemu wład­cy To je­go pra­wo i tron Ochro­na i ustawodawstwo Ten rządzi Ten I tyl­ko ten Kto śmier­cią szafuje Mówić o is­tniejącym, że is­tnieje i o nieis­tniejącym, że nie is­tnieje jest prawdą.Jeżeli nie is­tnieje żad­na wie­czna miłość, to nie is­tnieje też żad­na god­na miłości wieczność.