przeżyć jeszcze raz mieć dwadzieścia lat pachnący bu­kiet marzeń w ramionach słyszysz głos tęskno­ty jak stru­na dźwięczy do lat szalonych kiedyś ty i ty wspomnisz Cris 23.06.2016r. - Cytaty w Butelce

przeżyć jeszcze raz mieć dwadzieścia lat pachnący bu­kiet marzeń w ramionach słyszysz głos tęskno­ty jak stru­na dźwięczy do lat szalonych kiedyś ty i ty wspomnisz Cris 23.06.2016r.


przeżyć-jeszcze-raz-mieć-dwadzieścia-lat-pachnący-bu­kiet-marzeń-w-ramionach-słyszysz-głos-tęskno­ty-jak stru­na-dźwięczy-do-lat
crisprzeżyćjeszczerazmiećdwadzieścialatpachnącybu­kietmarzeńramionachsłyszyszgłostęskno­tyjak stru­nadźwięczydoszalonychkiedyśty itywspomniszcris23062016rprzeżyć jeszczejeszcze razraz miećmieć dwadzieściadwadzieścia latlat pachnącypachnący bu­kietbu­kiet marzeńmarzeń ww ramionachramionach słyszyszsłyszysz głosgłos tęskno­tytęskno­ty jak stru­najak stru­na dźwięczydźwięczy dodo latlat szalonychszalonych kiedyśkiedyś ty ity i tyty wspomniszwspomnisz crisprzeżyć jeszcze razjeszcze raz miećraz mieć dwadzieściamieć dwadzieścia latdwadzieścia lat pachnącylat pachnący bu­kietpachnący bu­kiet marzeńbu­kiet marzeń wmarzeń w ramionachw ramionach słyszyszramionach słyszysz głossłyszysz głos tęskno­tygłos tęskno­ty jak stru­natęskno­ty jak stru­na dźwięczyjak stru­na dźwięczy dodźwięczy do latdo lat szalonychlat szalonych kiedyśszalonych kiedyś ty ikiedyś ty i tyty i ty wspomniszty wspomnisz cris

Często wyz­naczni­kiem tęskno­ty, prag­nień by­wa odległość. Cris 21.06.2016r.uwal­niam myśli in­tensyw­ny za­pach tęskno­ty wlecze cień może kiedyś tam powtórzymy w gwiaz­dach za­pisa­ny czas dla nas wyjrzyj na gra­nacie nieba skrzy mrugnij od/wzajemnie/ a te­raz już śpij spo­koj­nie śpij Cris 29.06.2016r.źre­nica w źrenicę niech dzieje się ktoś mówi nie wypada miłość nie liczy lat od początku do końca świata głos ma pielęgnując ok­ruchy pa­mięci wra­cają we śnie ty je­go on ciebie Krys­ty­na A.Sz. 31.05 2016r.Kiedy ma się dwadzieścia lat, to klęska jest jeszcze przygodą. Ale w dziesięć lat później wygląda ona jak stara prostytutka i jest tak samo nie do zniesienia, jak jej zapach i jej obecność.szóstym zmysłem muskasz łączność wspomnień fotograficzna na twarzach piętno lat w oczach ser­cu wciąż ten sam o całe niebo aż  jesteś echo niczym balsam Cris 16.06.2016r.niebo spłaka­ne deszczem krop­le wys­tu­kują rytm do tańca skąpa­ni kryją w ramionach a mo­tyle z ni­mi drżą Krys­ty­na A.Sz. 12.06.2016r.