Pro­wokac­ja to naj­lep­szy sposób na to, by człowiek szczerze od­po­wie­dział na nur­tujące Cie pytania  - Cytaty w Butelce

Pro­wokac­ja to naj­lep­szy sposób na to, by człowiek szczerze od­po­wie­dział na nur­tujące Cie pytania 


pro­wokac­ja-to naj­lep­szy-sposób-na to-by człowiek-szczerze-od­po­wie­dział-na nur­tują-cie-pytania 
owidpro­wokac­jato naj­lep­szysposóbna toby człowiekszczerzeod­po­wie­działna nur­tująceciepytania pro­wokac­ja to naj­lep­szyto naj­lep­szy sposóbsposób na toby człowiek szczerzeszczerze od­po­wie­działod­po­wie­dział na nur­tującena nur­tujące ciecie pytania pro­wokac­ja to naj­lep­szy sposóbto naj­lep­szy sposób na toby człowiek szczerze od­po­wie­działszczerze od­po­wie­dział na nur­tująceod­po­wie­dział na nur­tujące ciena nur­tujące cie pytania pro­wokac­ja to naj­lep­szy sposób na toby człowiek szczerze od­po­wie­dział na nur­tująceszczerze od­po­wie­dział na nur­tujące cieod­po­wie­dział na nur­tujące cie pytania by człowiek szczerze od­po­wie­dział na nur­tujące cieszczerze od­po­wie­dział na nur­tujące cie pytania 

`Często na nur­tujące nas py­tania szu­kamy od­po­wie­dzi w in­terne­cie, wśród zna­jomych, rodzi­ny.. a tak nap­rawdę cza­sami le­piej pocze­kać na dal­szy bieg wydarzeń.Nie po­kazuj mi się na oczy! po­wie­dział człowiek do cienia. To się nie oglądaj za siebie - od­po­wie­dział cień...-Kocham cię ! - po­wie­dział cichut­ko misiu -Ni­by dlacze­go? - od­rzekła koniczynka -Gdy Cię nie ma bra­kuje mi cze­goś, wte­dy boję się na­wet włas­ne­go cienia Ko­niczyn­ka uśmie­chnęła się le­ciut­ko i po­wie­działa : - wiesz co mi­siu? To były szcze­re i naj­piękniej­sze słowa, które kiedy­kol­wiek od ko­goś usłyszałam i za to cię właśnie kocham ;] Jeżeli Bóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nich, przy którym miał On naj­więcej wątpliwości.... To naj­lep­sza rzecz jaką w życiu widziałem! - po­wie­dział śle­piec do głuchego... ...Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi.