Po ilu dniach kobieta jest rytualnie oczyszczona od mę­ża? - Od własnego zaraz, od cudzego nigdy.


po-ilu-dniach-kobieta-jest-rytualnie-oczyszczona-od-mę­ża-od-własnego-zaraz-od-cudzego-nigdy
teanopoiludniachkobietajestrytualnieoczyszczonaodmę­żaodwłasnegozarazcudzegonigdypo iluilu dniachdniach kobietakobieta jestjest rytualnierytualnie oczyszczonaoczyszczona odod mę­żaodod własnegowłasnego zarazod cudzegocudzego nigdypo ilu dniachilu dniach kobietadniach kobieta jestkobieta jest rytualniejest rytualnie oczyszczonarytualnie oczyszczona odoczyszczona od mę­żaod własnegood własnego zarazod cudzego nigdypo ilu dniach kobietailu dniach kobieta jestdniach kobieta jest rytualniekobieta jest rytualnie oczyszczonajest rytualnie oczyszczona odrytualnie oczyszczona od mę­żaod własnego zarazpo ilu dniach kobieta jestilu dniach kobieta jest rytualniedniach kobieta jest rytualnie oczyszczonakobieta jest rytualnie oczyszczona odjest rytualnie oczyszczona od mę­ża

Rzadko kiedy przyszłość odcina się od przeszłości jak w chwili odjazdu. Cudzego i własnego.Od podatków ucieka za granicę co najmniej tylu ludzi, ilu ucieka od dyktatorów.Matka nigdy nie odchodzi od kołyski, ani od Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka.Miłość jest od­po­wie­dzią, ale kiedy cze­kasz na od­po­wiedż, seks za­daje całkiem in­te­resujące pytania. Lo­ve is the an­swer, but whi­le you are waiting for the an­swer sex raises so­me pret­ty good ques­tions. (ang.) Rozpędziłam chmury te­raz sa­me czar­ne myśli zderzyły się ze smutkiem od­dzielając słońce od duszy Umierają we mnie powoli jeszcze ciepłe ko­lory świata kar­mione za­kal­cem nadziei i tym po­całun­kiem wiat­ru na czole...Uważamy ty­le rzeczy za nie war­te zacho­du, nie wiedząc, od ilu ba­nal­nych spraw za­leży nasz wschód.