Pa­nu Bo­gu po­za ko­tami nic się do końca nie udało. Ko­ty są stworze­niami skończonymi. - Cytaty w Butelce

Pa­nu Bo­gu po­za ko­tami nic się do końca nie udało. Ko­ty są stworze­niami skończonymi.


pa­nu-bo­gu-po­za-ko­tami-nic ę-do końca-nie udało-ko­ty są stworze­niami-skończonymi
jerzy pilchpa­nubo­gupo­zako­taminic siędo końcanie udałoko­ty są stworze­niamiskończonymipa­nu bo­gubo­gu po­zapo­za ko­tamiko­tami nic sięnic się do końcado końca nie udałoko­ty są stworze­niami skończonymipa­nu bo­gu po­zabo­gu po­za ko­tamipo­za ko­tami nic sięko­tami nic się do końcanic się do końca nie udałopa­nu bo­gu po­za ko­tamibo­gu po­za ko­tami nic siępo­za ko­tami nic się do końcako­tami nic się do końca nie udałopa­nu bo­gu po­za ko­tami nic siębo­gu po­za ko­tami nic się do końcapo­za ko­tami nic się do końca nie udało

Po­pełniając na­tomiast sa­mobójstwo, rzu­camy szy­der­czo nasze życie Pa­nu Bo­gu pod no­gi. Sa­mobójstwo to plu­nięcie Stwórcy w twarz.Ludzie starzy zwyk­li mówić, że sta­rość Pa­nu Bo­gu się nie udała.[Pra­wa po­dob­ne są do pajęczy­ny.] Jeżeli bo­wiem dos­ta­nie się do niej stworze­nie małe i słabe, nie może się wy­dos­tać, ale stworze­nie większe ro­zer­wie ją i spo­koj­nie po­leci dalej.Nie pa­suje­my do siebie 'ko­leżan­ko', bo tyl­ko po % pot­ra­fimy się dogadać.. ~Bra­kuje mi tych trzeźwych rozmów. [*] Dob­ry strze­lec nie da­je Pa­nu Bo­gu kul nosić.