Obawiam się, że przepaść pomiędzy rzeczywistymi odczuciami społeczeństwa i niemożliwością ich wyrażenia za pomocą polityki może stać się czymś bardzo groźnym. Zwłaszcza jeśli z góry uznamy, że nie ma na to żadnej rady. Na tym polega mój problem z dzisiejszą demokracją, a nie na totalitarnym marzeniu, o które podejrzewają mnie strażnicy prawomyślności.


obawiam-ę-że-przepaść-pomiędzy-rzeczywistymi-odczuciami-społeczeństwa-i-niemożliwośą-ich-wyrażenia-za-pomocą-polityki-może-stać-ę
slavoj Žižekobawiamsiężeprzepaśćpomiędzyrzeczywistymiodczuciamispołeczeństwaniemożliwościąichwyrażeniazapomocąpolitykimożestaćsięczymśbardzogroźnymzwłaszczajeśligóryuznamynienatożadnejradynatympolegamójproblemdzisiejsządemokracjątotalitarnymmarzeniuktórepodejrzewająmniestrażnicyprawomyślnościobawiam sięże przepaśćprzepaść pomiędzypomiędzy rzeczywistymirzeczywistymi odczuciamiodczuciami społeczeństwaspołeczeństwa ii niemożliwościąniemożliwością ichich wyrażeniawyrażenia zaza pomocąpomocą politykipolityki możemoże staćstać sięsię czymśczymś bardzobardzo groźnymzwłaszcza jeślijeśli zz górygóry uznamyże nienie mama nażadnej radyna tymtym polegapolega mójmój problemproblem zz dzisiejsządzisiejszą demokracjąnie nana totalitarnymtotalitarnym marzeniuo którektóre podejrzewająpodejrzewają mniemnie strażnicystrażnicy prawomyślnościże przepaść pomiędzyprzepaść pomiędzy rzeczywistymipomiędzy rzeczywistymi odczuciamirzeczywistymi odczuciami społeczeństwaodczuciami społeczeństwa ispołeczeństwa i niemożliwościąi niemożliwością ichniemożliwością ich wyrażeniaich wyrażenia zawyrażenia za pomocąza pomocą politykipomocą polityki możepolityki może staćmoże stać sięstać się czymśsię czymś bardzoczymś bardzo groźnymzwłaszcza jeśli zjeśli z góryz góry uznamyże nie manie ma nana to żadnejna tym polegatym polega mójpolega mój problemmój problem zproblem z dzisiejsząz dzisiejszą demokracjąa nie nanie na totalitarnymna totalitarnym marzeniuo które podejrzewająktóre podejrzewają mniepodejrzewają mnie strażnicymnie strażnicy prawomyślności

Czuję że zaczy­nam spa­dać w przepaść, pochłonie mnie ot­chłań a może ulecę i spoj­rzę na nią z góry. Czas pokaże.W tym, że kobieta stoi na czele rządu nie ma nic złego. Problem polega na tym, aby być zawsze człowiekiem, nie ma więc nic wspólnego z płcią. Jestem słaba, gdy jednak to jest konieczne, potrafię być silna.Ludzie, którzy mnie oglądają przypominają widzów na meczu tenisowym. Z tą tylko różnicą, że ich głowy nie poruszają się z lewa na prawo, lecz z dołu do góry.Zazwyczaj prosi się o rady, by ich nie słuchać albo jeśli się ich słucha, to po to jedynie, by móc się gniewać później na tego, kto rady udzielił.Różnica pomiędzy geniuszem a głupotą polega na tym, że geniusz ma granice.Różnica między nauczycielem a filozofem polega na tym, że nauczycielowi wydaje się, że wie mnóstwo rzeczy, które stara się wtłoczyć uczniom do głowy. A filozof próbuje znaleźć odpowiedź na pytania wspólnie z uczniami.