Nie to jest ważne, by kry­tyko­wać przeszłość, lecz aby swój włas­ny wy­siłek włożyć w lep­szą przyszłość.


nie-to jest ważne-by kry­tyko­wać-przeszłość-lecz-aby swój-włas­ny-wy­łek-włożyć-w lep­szą-przyszłość
stefan wyszyńskinieto jest ważneby kry­tyko­waćprzeszłośćleczaby swójwłas­nywy­siłekwłożyćw lep­sząprzyszłośćnie to jest ważneby kry­tyko­wać przeszłośćlecz aby swójaby swój włas­nywłas­ny wy­siłekwy­siłek włożyćwłożyć w lep­sząw lep­szą przyszłośćlecz aby swój włas­nyaby swój włas­ny wy­siłekwłas­ny wy­siłek włożyćwy­siłek włożyć w lep­sząwłożyć w lep­szą przyszłośćlecz aby swój włas­ny wy­siłekaby swój włas­ny wy­siłek włożyćwłas­ny wy­siłek włożyć w lep­sząwy­siłek włożyć w lep­szą przyszłośćlecz aby swój włas­ny wy­siłek włożyćaby swój włas­ny wy­siłek włożyć w lep­sząwłas­ny wy­siłek włożyć w lep­szą przyszłość

Nie to jest ważne, aby krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość.Kry­tyko­wać łat­wo, tworzyć trudno.Z zewnątrz i z per­spek­ty­wy cza­su łat­wo było kry­tyko­wać po fak­cie nasze działania, lecz w rzeczy­wis­tym świecie, w rzeczy­wis­tym cza­sie, de­cyz­je nie zaw­sze były łatwe.Sza­nuj swój wy­siłek. Sza­cunek dla sa­mego siebie pro­wadzi do pa­nowa­nia nad sobą. Jeśli osiągniesz jed­no i dru­gie, zys­kasz moc autentyczną.Kry­tyko­wać - to znaczy do­wieść auto­rowi, że nie ro­bi te­go tak, jak­bym ja to zro­bił, gdy­bym potrafił.Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.