Nie na­leży pos­ta­nawiać na pod­sta­wie pogłosek. - Cytaty w Butelce

Nie na­leży pos­ta­nawiać na pod­sta­wie pogłosek.


nie-na­ży-pos­­nawiać-na pod­sta­wie-pogłosek
tacytniena­leżypos­ta­nawiaćna pod­sta­wiepogłoseknie na­leżyna­leży pos­ta­nawiaćpos­ta­nawiać na pod­sta­wiena pod­sta­wie pogłoseknie na­leży pos­ta­nawiaćna­leży pos­ta­nawiać na pod­sta­wiepos­ta­nawiać na pod­sta­wie pogłoseknie na­leży pos­ta­nawiać na pod­sta­wiena­leży pos­ta­nawiać na pod­sta­wie pogłoseknie na­leży pos­ta­nawiać na pod­sta­wie pogłosek

Is­to­ta fi­lozo­fii przy­rody po­lega na tym, by na pod­sta­wie zja­wis­ka ruchu zba­dać siły przy­rody, a na pod­sta­wie tych sił wy­jaśnić in­ne zjawiska.Nig­dy nie na­leży wy­dawać sądu o rzeczy na pod­sta­wie ka­ryka­tury, którą z niej uczyniono.Wolę wie­rzyć, że ludzie noszą maski niż w to, że na prawdę ta­cy są. (na pod­sta­wie słów Stephe­na Kin­ga 'zrzu­cić mas­ki i pie*rzyć!') Ja cię proszę, ty nie przychodź. Z chłopa­kiem będę i cho­ler­nie mi na nim za­leży. A ty ta­ka sa­mot­na, jak ta wie­rzba na wyg­wizdo­wie – sta­nowisz kon­ku­ren­cję, od której człowieko­wi du­pa się mar­szczy. Wszys­tkie ba­by się ciebie boją i będą się bały, dopóki cię kto nie zakontraktuje.Pod­sta­wowym obo­wiązkiem in­te­lek­tualis­ty jest myśleć i mówić prawdę. (…) Myśleć to znaczy zas­ta­nawiać się nad tym, kim jes­teśmy i ja­ka jest otaczająca rzeczy­wis­tość. Oz­nacza to siłą rzeczy od­po­wie­dzial­ność za słowo.Człowiek nie może żyć jak zwierzęta tyl­ko w pos­ta­wie kon­kret­nej, ale też nie może żyć wyłącznie w pos­ta­wie abstrakcyjnej.