Nic nie zostało Już nic w tej miłości Tyl­ko błądzimy. - Cytaty w Butelce

Nic nie zostało Już nic w tej miłości Tyl­ko błądzimy.


nic-nie zostało-już-nic-w tej miłoś-tyl­ko-błądzimy
kamila 6nicnie zostałojużnicw tej miłoścityl­kobłądzimynic nie zostałonie zostało jużjuż nicnic w tej miłościw tej miłości tyl­kotyl­ko błądzimynic nie zostało jużnie zostało już nicjuż nic w tej miłościnic w tej miłości tyl­kow tej miłości tyl­ko błądzimynic nie zostało już nicnie zostało już nic w tej miłościjuż nic w tej miłości tyl­konic w tej miłości tyl­ko błądzimynic nie zostało już nic w tej miłościnie zostało już nic w tej miłości tyl­kojuż nic w tej miłości tyl­ko błądzimy

pra­wie nic mi po nim nie zostało tyl­ko grzebień (i nic) ość co w gar­dle sta­je zawsze kiedy szu­kam szczotki Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem.Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je swoim mis­trzem. Mis­trzem mu­si być ro­zum, który śmieje się z lek­ko­myślności ser­ca, drwi z miłości ja­ko wyb­ry­ku na­tury niet­rwałego jak kwiat.Łzy już nic nie warte, Słowa te­go nie opiszą, Tyl­ko krew jest już praw­dzi­wa i smak w niej smut­ku .wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może I nad­chodzi ta­ka chwi­la, kiedy stwier­dzasz, że nie masz już nic do stra­cenia, że jes­teś słaby, ni­jaki i sam - tyl­ko Ty, nie masz nic i ni­kogo ... naj­pierw przychodzi strach. Później roz­pacz. A później... to wyzwala. Zbierz myśli. Zbierz swo­je ser­ce do ku­py. Po­radzisz so­bie. Te­raz może być już tyl­ko lepiej.