Nawet najlepsi nie uczą się sami miłości: aby przejść do porządku nad zmiennością ludzi, ich wadami, a zwłaszcza głupotą, trzeba posiąść tajemnicę miłości, której świat dzisiejszy nie zna. I dopóki nie odnajdzie tej tajemnicy, na próżno będziecie usiłowali zmienić ludzkie losy.


nawet-najlepsi-nie-uczą-ę-sami-miłoś-aby-przejść-do-porządku-nad-zmiennośą-ludzi-ich-wadami-a-zwłaszcza-głupotą-trzeba-posiąść
francois mauriacnawetnajlepsinieucząsięsamimiłościabyprzejśćdoporządkunadzmiennościąludziichwadamizwłaszczagłupotątrzebaposiąśćtajemnicęmiłościktórejświatdzisiejszyznadopókiodnajdzietejtajemnicynapróżnobędziecieusiłowalizmienićludzkielosynawet najlepsinajlepsi nienie ucząuczą sięsię samisami miłościaby przejśćprzejść dodo porządkuporządku nadnad zmiennościązmiennością ludziich wadamizwłaszcza głupotątrzeba posiąśćposiąść tajemnicętajemnicę miłościktórej światświat dzisiejszydzisiejszy nienie znai dopókidopóki nienie odnajdzieodnajdzie tejtej tajemnicyna próżnopróżno będzieciebędziecie usiłowaliusiłowali zmienićzmienić ludzkieludzkie losynawet najlepsi nienajlepsi nie ucząnie uczą sięuczą się samisię sami miłościaby przejść doprzejść do porządkudo porządku nadporządku nad zmiennościąnad zmiennością ludzia zwłaszcza głupotątrzeba posiąść tajemnicęposiąść tajemnicę miłościktórej świat dzisiejszyświat dzisiejszy niedzisiejszy nie znai dopóki niedopóki nie odnajdzienie odnajdzie tejodnajdzie tej tajemnicyna próżno będzieciepróżno będziecie usiłowalibędziecie usiłowali zmienićusiłowali zmienić ludzkiezmienić ludzkie losy

Nie można ubiegać się o jakiekolwiek prawa ludzkie, dopóki nie jest się samemu w stanie przemówić do wrogów i dopomóc im; dopóki nie jest się pożytecznym dla innych ludzi.Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. .Kto miłości nie zna­lazł już jej nie odnajdzie, Kto na nią wciąż cze­ka ni­kogo nie kocha, spróbuj nie chcieć jej wca­le - wte­dy przyj­dzie sama.Niestety, piękne grzechy miłości odeszły już w świat ballad romantycznych. Świat dzisiejszy grzeszy już tylko bezmiłością.Nawet bogowie walczą z głupotą na próżno.Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie.