Nasze działanie w codziennym życiu jest w ogromnym stopniu regulowane przez to, co w psychoanalizie nazywa się fetyszystycznym wyparciem: Je sais, mais quand meme, czyli: Wiem, ale mimo wszystko. Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie katastrofalne konsekwencje własnego postępowania, ale mimo to zakładamy, że sprawy jakoś się ułożą. Jest absolutnie kluczową sprawą, aby zanalizować ten fenomen [...]


nasze-działanie-w-codziennym-życiu-jest-w-ogromnym-stopniu-regulowane-przez-to-co-w-psychoanalizie-nazywa-ę-fetyszystycznym-wyparciem-je-sais
slavoj Žižeknaszedziałaniecodziennymżyciujestogromnymstopniuregulowaneprzeztocopsychoanalizienazywasięfetyszystycznymwyparciemsaismemeczyliwiemalemimowszystkojesteśmystaniewyobrazićsobiekatastrofalnekonsekwencjewłasnegopostępowaniatozakładamyżesprawyjakośułożąjestabsolutniekluczowąsprawąabyzanalizowaćtenfenomennasze działaniedziałanie ww codziennymcodziennym życiużyciu jestjest ww ogromnymogromnym stopniustopniu regulowaneregulowane przezco ww psychoanaliziepsychoanalizie nazywanazywa sięsię fetyszystycznymfetyszystycznym wyparciemje saisale mimomimo wszystkojesteśmy ww staniestanie wyobrazićwyobrazić sobiesobie katastrofalnekatastrofalne konsekwencjekonsekwencje własnegowłasnego postępowaniaale mimoże sprawysprawy jakośjakoś sięsię ułożąjest absolutnieabsolutnie kluczowąkluczową sprawąaby zanalizowaćzanalizować tenten fenomenfenomen []nasze działanie wdziałanie w codziennymw codziennym życiucodziennym życiu jestżyciu jest wjest w ogromnymw ogromnym stopniuogromnym stopniu regulowanestopniu regulowane przezco w psychoanaliziew psychoanalizie nazywapsychoanalizie nazywa sięnazywa się fetyszystycznymsię fetyszystycznym wyparciemmais quand memeale mimo wszystkojesteśmy w staniew stanie wyobrazićstanie wyobrazić sobiewyobrazić sobie katastrofalnesobie katastrofalne konsekwencjekatastrofalne konsekwencje własnegokonsekwencje własnego postępowaniamimo to zakładamyże sprawy jakośsprawy jakoś sięjakoś się ułożąjest absolutnie kluczowąabsolutnie kluczową sprawąaby zanalizować tenzanalizować ten fenomenten fenomen []

Na czym właściwie polega niezadowolenie? Jest ciepło, a mimo to trzęsie cię. Jesteś najedzony, a mimo to głód ci doskwiera. Jesteś kochany, a mimo to szukasz nowych wrażeń. A wszystko to wynika z prostego faktu, że istnieje czas, ten cholerny Czas. Koniec życia nie wydaje się taki odległy, widzisz go wyraźnie niczym linię namalowaną na mecie. Bez przerwy zadajesz sobie pytania: Ja, zarówno jak i wszyscy ci, którzy ściśle współpracują ze mną, przegrać nie jesteśmy w stanie, to znaczy, że niemożliwym jest przypuszczać, aby sejmowładztwo czy posłowładztwo w Polsce mogło zwyciężyć wraz ze swoją suwerennością w jakikolwiek sposób – i sprawa postawiona na wybory nie może polegać na jakiejś możliwości przegranej z mojej strony.Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca, ale jeszcze pewniej (...) nie wszystko, co się opłaca, to jest w życiu coś warte.Je­dynym pew­nym spo­sobem na to, aby się ludzie sobą nig­dy w życiu nie znudzi­li jest ten, aby się nie częściej w nim ze sobą spotykali.Jesteście synami narodu, który śmiało można uważać za jeden z najzdolniejszych narodów kuli ziemskiej, ale który to naród w dotkliwym stopniu nie posiada cnoty pracowitości, czyli tego czynnika, bez którego największej wrodzonej zdolności nie da się przeistoczyć w słodki owoc żywota: w umiejętność.Nie wiem, ile wytworzyliśmy niedorzecznych kodeksów postępowania i bezsensownych wierzeń religijnych; nie wiem też, jakim sposobem wryły się tak głęboko we wszystkich krajach świata w umysł człowieka; warto jednak zaznaczyć, że wierzenie wpajane w pierwszych latach życia, gdy mózg jest wrażliwy, staje się niemal instynktem; a zasadniczą cechą instynktu jest to, że się go słucha niezależnie od tego, co mówi rozum.