Na­si przy­jaciele są tyl­ko mniej lub więcej dos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niem naszych myśli.


na­-przy­jaciele-są tyl­ko-mniej-lub-więcej-­ko­nałym-upos­­ciowa­niem-naszych-myśli
katherine mansfieldna­siprzy­jacielesą tyl­komniejlubwięcejdos­ko­nałymupos­ta­ciowa­niemnaszychmyślina­si przy­jacieleprzy­jaciele są tyl­kosą tyl­ko mniejmniej lublub więcejwięcej dos­ko­nałymdos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niemupos­ta­ciowa­niem naszychnaszych myślina­si przy­jaciele są tyl­koprzy­jaciele są tyl­ko mniejsą tyl­ko mniej lubmniej lub więcejlub więcej dos­ko­nałymwięcej dos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niemdos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niem naszychupos­ta­ciowa­niem naszych myślina­si przy­jaciele są tyl­ko mniejprzy­jaciele są tyl­ko mniej lubsą tyl­ko mniej lub więcejmniej lub więcej dos­ko­nałymlub więcej dos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niemwięcej dos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niem naszychdos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niem naszych myślina­si przy­jaciele są tyl­ko mniej lubprzy­jaciele są tyl­ko mniej lub więcejsą tyl­ko mniej lub więcej dos­ko­nałymmniej lub więcej dos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niemlub więcej dos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niem naszychwięcej dos­ko­nałym upos­ta­ciowa­niem naszych myśli

Nasi przyjaciele są tylko mniej lub więcej doskonałym upostaciowieniem naszych myśli.Nasi przyjaciele są tylko mniej lub więcej doskonałym upostaciowaniem naszych myśli.Kiedy wciąż myśli­my tyl­ko o jed­nym, widzi­my tyl­ko jed­no i prag­niemy te­go na­miętnie, przes­ta­jemy dos­trze­gać, jak ok­rutne są nasze pragnienia.Vir­tus est per­fecta ratio. Cno­ta jest dos­ko­nałym rozumem.Czy życie do­bit­nie mu­si nam spra­wić strzał w po­liczek ? by ot­rząsnąć się i zro­zumieć ,że wyob­rażenia który­mi żyje­my na co dzień są tyl­ko złudze­niem ? Lub po pros­tu światem ja­kim chcieli byśmy by był ? po dwuk­rotnym prze­tar­ciu oczu Po­zos­ta­je tyl­ko smiech i płacz z bezsilność... Bez­silności , kiedy pat­rze na te żałos­ne życia w okół mnie.. żenada..