Możesz mieć na­de mną prze­wagę, ale władzy nig­dy mieć nie będziesz. - Cytaty w Butelce

Możesz mieć na­de mną prze­wagę, ale władzy nig­dy mieć nie będziesz.


możesz-mieć-na­de-mną-prze­wagę-ale-władzy-nig­dy-mieć-nie będziesz
bloodymerymożeszmiećna­demnąprze­wagęalewładzynig­dynie będzieszmożesz miećmieć na­dena­de mnąmną prze­wagęale władzywładzy nig­dynig­dy miećmieć nie będzieszmożesz mieć na­demieć na­de mnąna­de mną prze­wagęale władzy nig­dywładzy nig­dy miećnig­dy mieć nie będzieszmożesz mieć na­de mnąmieć na­de mną prze­wagęale władzy nig­dy miećwładzy nig­dy mieć nie będzieszmożesz mieć na­de mną prze­wagęale władzy nig­dy mieć nie będziesz

Możesz mieć wszystko czego zapragniesz, jeżeli pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego miećWiem kim jes­teś i kim chciałbyś być, ale prze­de wszys­tkim wiem, że tym kimś nig­dy nie będziesz.Jeżeli będziesz żył wed­le swo­jej na­tury, nig­dy nie będziesz bied­ny; jeżeli wed­le ludzkich mniemań - nig­dy nie będziesz bogaty.I tak nig­dy nig­dy nie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadać nic.prze­cież wiem, że nig­dy nie będziesz mój, że nig­dy się nie zmienisz, że te­go nie chcesz, że bym cier­piała, że......... to i tak cho­lera na­dal Cię kocham....Wy­marzyłam so­bie słowa i sy­tuac­je które za­pew­ne nig­dy nie będą mieć miej­sca... marzyć prze­cie nikt mi nie zabroni.