Miłość jest mgłą, która wyt­warza się w głowie. Jeśli owa mgła opa­da na dół - na ser­ce - następu­je po­goda życia; jeśli po­zos­ta­je w głowie - pa­da deszcz łez.


miłość-jest mgłą-która-wyt­warza ę-w głowie-jeśli-owa-mgła-opa­da-na dół- na ser­- następu­-po­goda-życia-śli
henryk sienkiewiczmiłośćjest mgłąktórawyt­warza sięw głowiejeśliowamgłaopa­dana dół na ser­ce następu­jepo­godażyciajeślipo­zos­ta­jew głowie pa­dadeszczłezmiłość jest mgłąktóra wyt­warza sięwyt­warza się w głowiejeśli owaowa mgłamgła opa­daopa­da na dół następu­je po­godapo­goda życiajeśli po­zos­ta­jepo­zos­ta­je w głowie pa­da deszczdeszcz łezktóra wyt­warza się w głowiejeśli owa mgłaowa mgła opa­damgła opa­da na dół następu­je po­goda życiajeśli po­zos­ta­je w głowie pa­da deszcz łez

Miłość jest mgłą, która wyt­warza się w głowie. Jeśli owa mgła opa­da na dół - na ser­ce - następu­je po­goda życia; jeśli po­zos­ta­je w głowie - pa­da deszcz łez.Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez.Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół, na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez.Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie, jeśli owa opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli staje w głowie - pada deszcz łez.Cze­mu ludzie nie ro­zumieją, że ser­ce nie ma nic wspóne­go z miłością? Ser­ce to tyl­ko mięsień pom­pujący krew po or­ga­niz­mie. Więc tak na prawdę miłość rodzi się w głowie. A za to od­po­wie­dzial­na jest Do­pami­na i Oxy­tocy­na. ~ Pa­weł Rychlica Miłość to stan wyjątko­wy. Ser­ce bi­je na alarm, wszys­tkie zmysły są w po­goto­wiu, następu­je wówczas jed­nak zaćmienie umysłu. A więc uwaga!