Me­teory: je­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na Ziemi.


me­teory-­dyne-nap­rawdę-ob­-ciała-na ziemi
julian tuwimme­teoryje­dynenap­rawdęob­ceciałana ziemije­dyne nap­rawdęnap­rawdę ob­ceob­ce ciałaciała na ziemije­dyne nap­rawdę ob­cenap­rawdę ob­ce ciałaob­ce ciała na ziemije­dyne nap­rawdę ob­ce ciałanap­rawdę ob­ce ciała na ziemije­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na ziemi

Ser­ce, jak fir­ma­ment, ma swo­je me­teory, swo­je ko­mety, swo­je błyskawice.Je­dyne na co tak nap­rawdę ma­my wpływ, to to, co się dzieje w naszej głowie.Nie ro­zumiem, cze­mu ludzie boją się cmen­tarzy. Tak nap­rawdę to je­dyne miej­sce, które­go mie­szkańcy nie mogą ni­komu zro­bić krzywdy.His­to­ria ko­biety roz­poczy­na się wte­dy do­piero, kiedy położy ser­ce, nap­rawdę ser­ce, cho­ciażby prze­lot­nie, na dłoni męskiej.Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi.Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować.