Mało jest ludzi, którzy by byli przyjaciółmi twej osoby; więcej jest przyjaciół twej fortuny. Ty też nie życz przyjaciołom za wiele szczęścia, jeśli ich stracić nie chcesz. - Cytaty w Butelce

Mało jest ludzi, którzy by byli przyjaciółmi twej osoby; więcej jest przyjaciół twej fortuny. Ty też nie życz przyjaciołom za wiele szczęścia, jeśli ich stracić nie chcesz.


mało-jest-ludzi-którzy-by-byli-przyjaciółmi-twej-osoby-więcej-jest-przyjaciół-twej-fortuny-ty-też-nie-życz-przyjaciołom-za-wiele
baltazar gracian y moralesmałojestludziktórzybybyliprzyjaciółmitwejosobywięcejprzyjaciółfortunytyteżnieżyczprzyjaciołomzawieleszczęściajeśliichstracićchceszmało jestjest ludziktórzy byby bylibyli przyjaciółmiprzyjaciółmi twejtwej osobywięcej jestjest przyjaciółprzyjaciół twejtwej fortunyty teżteż nienie życzżycz przyjaciołomprzyjaciołom zaza wielewiele szczęściajeśli ichich stracićstracić nienie chceszmało jest ludziktórzy by byliby byli przyjaciółmibyli przyjaciółmi twejprzyjaciółmi twej osobywięcej jest przyjaciółjest przyjaciół twejprzyjaciół twej fortunyty też nieteż nie życznie życz przyjaciołomżycz przyjaciołom zaprzyjaciołom za wieleza wiele szczęściajeśli ich stracićich stracić niestracić nie chcesz

Mało jest ludzi, którzy by by­li przy­jaciółmi twej oso­by; więcej jest przy­jaciół twej for­tu­ny. Ty też nie życz przy­jaciołom za wiele szczęścia, jeśli ich stra­cić nie chcesz.Jeśli chcesz mieć wrogów, bądź lepszy od swoich przyjaciół. Lecz jeśli chcesz mieć przyjaciół, pozwól, aby przyjaciele byli lepsi od ciebie.Szczęścia tak mało jest, jak sięgnę wzrokiem, że gdzie jest szczęścia nadzieja, jest już za wiele o szczęścia nadzieję.Mało jest ludzi, którzy będąc w kłopocie o przedmiot do rozmowy, nie wydaliby najważniejszych tajemnic przyjaciół.zapląta­liśmy się w so­bie cze­go Ty chcesz ? ja nie mogę spokój męczy mo­je serce cze­go Ty chcesz? chy­ba więcej dłonie na krzyż się składają chcesz roz­wiązać mo­je ciało nasze dłonie się splatają to dla Ciebie jest za mało Myślę, że prawdziwym