Małżon­ko­wie po­win­ni wys­trze­gać się kłótni, jeśli nie dość się kochają, aby się pogodzić. - Cytaty w Butelce

Małżon­ko­wie po­win­ni wys­trze­gać się kłótni, jeśli nie dość się kochają, aby się pogodzić.


małżon­ko­wie-po­win­-wys­trze­gać ę-kłótni-śli-nie dość ę-kochają-aby ę-pogodzić
edmond rostandmałżon­ko­wiepo­win­niwys­trze­gać siękłótnijeślinie dość siękochająaby siępogodzićmałżon­ko­wie po­win­nipo­win­ni wys­trze­gać sięwys­trze­gać się kłótnijeśli nie dość sięnie dość się kochająaby się pogodzićmałżon­ko­wie po­win­ni wys­trze­gać siępo­win­ni wys­trze­gać się kłótnijeśli nie dość się kochająmałżon­ko­wie po­win­ni wys­trze­gać się kłótni

Małżonkowie powinni wystrzegać się kłótni, jeśli nie dość się kochają, aby się pogodzić.Prze­de wszys­tkim po­win­niście wys­trze­gać się po­dej­rzeń, po­nieważ są one tru­cizną za­bijającą przyjaźń.Ge­nial­ni mężczyźni właści­wie nie po­win­ni się żenić.- Ogień i wo­da - rzekł - nie za bar­dzo się kochają. Ale jeśli już się kochają, to na­miętną miłością.Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być.Trze­ba być sa­mot­ni­kiem, aby czuć włas­ne ser­ce i aby kochać; ale trze­ba być światow­cem, aby mieć po­wodze­nie w miłości.