Mężczyz­na, jak wiado­mo, składa się głównie z żołądka. - Cytaty w Butelce

Mężczyz­na, jak wiado­mo, składa się głównie z żołądka.


mężczyz­na-jak wiado­mo-składa ę-głównie-z żołądka
joanna chmielewskamężczyz­najak wiado­moskłada sięgłówniez żołądkaskłada się główniegłównie z żołądkaskłada się głównie z żołądka

Miłość jest to ja­kieś nie wiado­mo co, przychodzące nie wiado­mo skąd i nie wiado­mo jak, i spra­wijące ból nie wiado­mo dlaczego.Z po­godą to jak z hu­morem, właści­wie nig­dy nie wiado­mo, kiedy się zmieni i do ja­kiego stopnia.Mo­ral­ne oburze­nie składa się prze­ważnie w 2% z mo­ral­ności, w 48% z oburze­nia i w 50% z zawiści.Wystrzegaj się pedantów, którzy zadręczają się rozwlekaniem najmniejszych nawet spraw. Z obcowania z takimi nie będziesż miał innej korzyści, jak przykrość połączoną z odrazą, gdyż są oni podobni do źle trawiącego żołądka, w którym nawet przysmaki powodują nudności.Miłość... Czy mężczyz­na kocha tak sa­mo jak kobieta? Co z te­go,że pat­rzy­my w tym sa­mym kierun­ku gdy zwra­camy uwagę na in­ne szczegóły? Dopóki w związku jest mo­tyw, jest też ak­cja. To wszys­tko się składa na to, że jest mo­tywac­ja. A mo­tyw może być różny i jest wte­dy rezygnacja.