Kto chce ciepło wnosić w świat, sam musi płonąć ogniem.


kto-chce-ciepło-wnosić-w-świat-sam-musi-płonąć-ogniem
phil bosmansktochceciepłownosićświatsammusipłonąćogniemkto chcechce ciepłociepło wnosićwnosić ww światsam musimusi płonąćpłonąć ogniemkto chce ciepłochce ciepło wnosićciepło wnosić wwnosić w światsam musi płonąćmusi płonąć ogniemkto chce ciepło wnosićchce ciepło wnosić wciepło wnosić w światsam musi płonąć ogniemkto chce ciepło wnosić wchce ciepło wnosić w świat

Kto chce rozponać mędrca sam musi być mądry.Kto chce czytać aforyzmy, które by mu się zupełnie podobały, musi je sam, pisać.Kto chce ogrzać świat, musi mieć w sobie wielki ogień.Kto chce świecić, ten musi się spalać.Kto poetę chce zrozumieć, musi pojechać do jego kraju.Kto chce zdobyć człowieka, musi dać w zastaw swoje serce.