Kto chce być uczniem Jezusa, musi wziąć na siebie swój krzyż, to jest swoje uciski i cierpienia albo samo ciało, które ma kształt krzyża.


kto-chce-być-uczniem-jezusa-musi-wziąć-na-siebie-swój-krzyż-to-jest-swoje-uciski-i-cierpienia-albo-samo-ciało-które-kształt-krzyża
tertulianktochcebyćuczniemjezusamusiwziąćnasiebieswójkrzyżtojestswojeuciskicierpieniaalbosamociałoktórekształtkrzyżakto chcechce byćbyć uczniemuczniem jezusamusi wziąćwziąć nana siebiesiebie swójswój krzyżjest swojeswoje uciskiuciski ii cierpieniacierpienia alboalbo samosamo ciałoktóre mama kształtkształt krzyżakto chce byćchce być uczniembyć uczniem jezusamusi wziąć nawziąć na siebiena siebie swójsiebie swój krzyżjest swoje uciskiswoje uciski iuciski i cierpieniai cierpienia albocierpienia albo samoalbo samo ciałoktóre ma kształtma kształt krzyżakto chce być uczniemchce być uczniem jezusamusi wziąć na siebiewziąć na siebie swójna siebie swój krzyżjest swoje uciski iswoje uciski i cierpieniauciski i cierpienia alboi cierpienia albo samocierpienia albo samo ciałoktóre ma kształt krzyżakto chce być uczniem jezusamusi wziąć na siebie swójwziąć na siebie swój krzyżjest swoje uciski i cierpieniaswoje uciski i cierpienia albouciski i cierpienia albo samoi cierpienia albo samo ciało

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.Cięższe jest brzemię, które się dźwiga, niż to, które dopiero chce się wziąć na barki.Każda kobieta chce wziąć odwet i chce przebaczyć. Jeśli nie odegra się na nas, odegra się na kimś innym albo na nas za kogoś innego.Kto chce zdobyć człowieka, musi dać w zastaw swoje serce.Krzyż wbity na Golgocie tego nie wybawi, kto sam na sercu swoim krzyża nie wystawi.Kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie musi umierać samotnie.