Ko­biety, które nie upadną, to te, których nikt nie uwodził. - Cytaty w Butelce

Ko­biety, które nie upadną, to te, których nikt nie uwodził.


ko­biety-które-nie upadną-to te-których-nikt-nie uwodził
pitigrilliko­bietyktórenie upadnąto tektórychniktnie uwodziłktóre nie upadnąktórych niktnikt nie uwodziłktórych nikt nie uwodził

Kobiety, które nie upadną, to te, których nikt nie uwodził.Im­po­nują mi ko­biety pew­ne siebie oraz in­te­ligen­tne, ale nie za­rozu­miałe. Dow­cipne, od­ro­binę sar­kastyczne, ale też tak­towne. Lu­bię ko­biety, które mi­mo pres­ji otocze­nia pot­ra­fią po­wie­dzieć ot­warcie, że nie czują pot­rze­by by­cia matką i żoną. Dla których ważne jest życie w zgodzie ze swoimi prag­nieniami i ak­ceptac­ja siebie. Na ko­niec lu­bię ko­biety, bo lu­bię siebie.Kocha­my tyl­ko te ko­biety, które możemy uczy­nić szczęśliwymi.Nies­te­ty! By­wają ko­biety, w których mat­ka uśmier­ca żonę.Te naj­dowcip­niej­sze ko­biety, do których ser­ce lgnie ok­rutnie, to naj­niebez­pie­czni­jesze stworze­nia na świecie.pus­te życie masz, i ko­mu je dasz sko­ro nikt go nie zechce? ka­mien­na twarz, os­chły głos które­go nikt nie słucha i ten cichy szloch nocą do pluszo­wego ucha... pus­te życie, bez wad ulożony każdy dzień ideal­nie po dra­binie suk­cesów mkniesz uda­jesz- wiesz cze­go chcesz... pieniądze to nie wszystko, czy zdążysz to pojąć w porę?