Ko­bietę stu­diuje się 3 ty­god­nie, kocha - 3 miesiące, kłóci się z nią 3 la­ta, zno­si 30; a dzieci ro­bią to sa­mo od nowa. - Cytaty w Butelce

Ko­bietę stu­diuje się 3 ty­god­nie, kocha - 3 miesiące, kłóci się z nią 3 la­ta, zno­si 30; a dzieci ro­bią to sa­mo od nowa.


ko­bietę-stu­diuje ę-3 ty­god­nie-kocha- 3 miesią-kłó ę-z ą-3 ­-zno­-30-a dzieci-ro­bią-to ­mo-od nowa
hipolit taineko­bietęstu­diuje się3 ty­god­niekocha 3 miesiącekłóci sięz nią3 la­tazno­si30a dzieciro­biąto sa­mood nowako­bietę stu­diuje sięstu­diuje się 3 ty­god­niekłóci się z niąz nią 3 la­tazno­si 30a dzieci ro­biąro­bią to sa­moto sa­mo od nowako­bietę stu­diuje się 3 ty­god­niekłóci się z nią 3 la­taa dzieci ro­bią to sa­moro­bią to sa­mo od nowaa dzieci ro­bią to sa­mo od nowa

Ob­serwu­jemy się czte­ry ty­god­nie, kocha­my się czte­ry miesiące, kłóci­my się czte­ry la­ta, to­leru­jemy się czter­dzieści lat, a dzieci zaczy­nają od początku.Człowieku nie jes­teś sam na ziemi, jest Nas około 7,3 mi­liar­da a nie 7,3 mi­liar­da tyl­ko two­jego JA.  Ko­lej­ność rzeczy: 1.sen­ty­ment, 2.tem­pe­rament, 3.mo­ment, 4.la­ment, 5.aliment.Jeśli źle się us­ta­wisz, możesz zos­tać niezauważona. Tak to jest w życiu. 3.09.2011 •