Kluczem do szczęścia jest za­sianie fa­sol­ki praw­dy, nadziei, cier­pli­wości i pod­le­wanie każdej w tym sa­mym czasie.


kluczem-do szczęścia-jest za­sianie-fa­sol­ki-praw­dy-nadziei-cier­pli­woś-i pod­­wanie-każdej-w tym-­mym-czasie
nothin12kluczemdo szczęściajest za­sianiefa­sol­kipraw­dynadzieicier­pli­wościi pod­le­waniekażdejw tymsa­mymczasiekluczem do szczęściado szczęścia jest za­sianiejest za­sianie fa­sol­kifa­sol­ki praw­dycier­pli­wości i pod­le­waniei pod­le­wanie każdejkażdej w tymw tym sa­mymsa­mym czasiekluczem do szczęścia jest za­sianiedo szczęścia jest za­sianie fa­sol­kijest za­sianie fa­sol­ki praw­dycier­pli­wości i pod­le­wanie każdeji pod­le­wanie każdej w tymkażdej w tym sa­mymw tym sa­mym czasiekluczem do szczęścia jest za­sianie fa­sol­kido szczęścia jest za­sianie fa­sol­ki praw­dycier­pli­wości i pod­le­wanie każdej w tymi pod­le­wanie każdej w tym sa­mymkażdej w tym sa­mym czasiekluczem do szczęścia jest za­sianie fa­sol­ki praw­dycier­pli­wości i pod­le­wanie każdej w tym sa­mymi pod­le­wanie każdej w tym sa­mym czasie

Sta­re tek­sty nie pod­dają się gwałtow­nym za­lotom, lu­bią być zdo­bywa­ne długo i cier­pli­wie. Wte­dy do­piero nag­radzają tym, co w każdej miłości ma naj­wyższą cenę: wiernością.`Cieka­we czy ktoś ma ty­le sa­mo cier­pli­wości do Ciebie co ja ? Nie można być roz­ważnym i za­kocha­nym w tym sa­mym czasie.Pe­wien og­rodnik, le­niwy był aż za bardzo Wszys­tkim pow­tarzał, że ludzie pracą gardzą Do swo­jego sze­fa miał zaw­sze jakąś wymówkę Aż szef się zezłościł strasznie i ob­ciął mu dniówkę Przez to og­rodnik wlazł z deszczu pod rynnę I za­mienił la­nie wo­dy, na wazelinę I te­raz og­rodnik wo­dy już nie le­je, pra­cy nie olewa Lecz pod­le­wa kwiaty, traw­ni­ki, tu­je i drzewa Wspa­niałym doz­na­niem jest za­kochi­wanie się wciąż na no­wo w stałym związku w tym sa­mym mężczyźnie.