Kiedy umiera twój przy­jaciel, niech two­je oczy nie będą suche, ale niech także nie stają się morzem. Łzy tak, ale płacz nie. - Cytaty w Butelce

Kiedy umiera twój przy­jaciel, niech two­je oczy nie będą suche, ale niech także nie stają się morzem. Łzy tak, ale płacz nie.


kiedy-umiera-twój-przy­jaciel-niech-two­-oczy-nie będą-suche-ale-niech-także-nie stają ę-morzem-Łzy tak-ale-płacz-nie
seneka młodszykiedyumieratwójprzy­jacielniechtwo­jeoczynie będąsuchealetakżenie stają sięmorzemŁzy takpłaczniekiedy umieraumiera twójtwój przy­jacielniech two­jetwo­je oczyoczy nie będąnie będą sucheale niechniech takżetakże nie stają sięnie stają się morzemale płaczpłacz niekiedy umiera twójumiera twój przy­jacielniech two­je oczytwo­je oczy nie będąoczy nie będą sucheale niech takżeniech także nie stają siętakże nie stają się morzemale płacz niekiedy umiera twój przy­jacielniech two­je oczy nie będątwo­je oczy nie będą sucheale niech także nie stają sięniech także nie stają się morzemniech two­je oczy nie będą sucheale niech także nie stają się morzem

Cze­kam na Ciebie cała jes­tem przepełniona Tobą. Myśl o To­bie i o tym pełnym uniesienia wie­czorze wpra­wiła w zamęt mo­je zmysły, słod­ki, niesa­mowi­ty, niezrównany... Niech dłonie Two­je krążą po moim ciele Niech us­ta Two­je łączą się z moimi Niech usłyszą tyl­ko nasz puls.. Niech reszta wie­czo­ru będzie naszą słodką tajemnicą Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy- Twój uśmiech... Two­je oczy... Nic tak nie mo­tywu­je bar­dziej do życia niż Two­ja osoba...Do pu­dełeczka scho­waj mo­je łzy. Łzy bólu, tros­ki i cier­pienia. Kryształowe małe łzy, prze­lane sa­mot­ny­mi wie­czo­rami. W złotym pu­dełeczku umieść te łzy, niech Ci przy­pomi­nają ile wy­cier­piałam. Te łzy nie zni­kają - one po­zos­tają, tak jak ból, który na zaw­sze zos­ta­wił ślad w moim ser­cu .. Tak łzy - pa­miątka mo­jego cierpienia.Szum liści w powietrzu przy­wołuje mi Ciebie wra­casz z każdym powiewem Two­je oczy - Two­je spojrzenie Two­je war­gi - Twój pocałunek Two­je dłonie - Twój dotyk Pa­miętam dos­ko­nale i  dos­ko­nale chcę pamiętać każdy dzień, każdą godzinę i każdą minutę z Tobą Kto by chciał dobrze umrzeć, niech często umiera; kto nie być w piekle, niech tam za życia zaziera.