Jeśli społeczeństwo liberalne okaże się niezdolne, aby przyjść z pomocą ogromnym rzeszom głodnych, nie uratuje ono również małej liczby tych, którzy są bogaci. - Cytaty w Butelce

Jeśli społeczeństwo liberalne okaże się niezdolne, aby przyjść z pomocą ogromnym rzeszom głodnych, nie uratuje ono również małej liczby tych, którzy są bogaci.


jeśli-społeczeństwo-liberalne-okaże-ę-niezdolne-aby-przyjść-z-pomocą-ogromnym-rzeszom-głodnych-nie-uratuje-ono-również-łej-liczby-tych
john fitzgerald kennedyjeślispołeczeństwoliberalneokażesięniezdolneabyprzyjśćpomocąogromnymrzeszomgłodnychnieuratujeonorównieżmałejliczbytychktórzybogacijeśli społeczeństwospołeczeństwo liberalneliberalne okażeokaże sięsię niezdolneaby przyjśćprzyjść zz pomocąpomocą ogromnymogromnym rzeszomrzeszom głodnychnie uratujeuratuje onoono równieżrównież małejmałej liczbyliczby tychktórzy sąsą bogacijeśli społeczeństwo liberalnespołeczeństwo liberalne okażeliberalne okaże sięokaże się niezdolneaby przyjść zprzyjść z pomocąz pomocą ogromnympomocą ogromnym rzeszomogromnym rzeszom głodnychnie uratuje onouratuje ono równieżono również małejrównież małej liczbymałej liczby tychktórzy są bogaci

Żadnemu z tych, którzy nie przykładają większego wysiłku do tego, aby Go znaleźć, i którzy uważają się za bezpiecznych, żadnemu z nich nie udzieli O mocy, aby stali się dziećmi Bożymi.Obdziela się tylko tych, którzy tego nie potrzebują, a nigdy tych, którzy są w potrzebie. lVlPrzekonań nie zdobywa się łatwo, a jeśli dochodzi się do nich bez trudu, okazuje się wkrótce, że są bezwartościowe i niezdolne stawić opór w walce.Co poczniecie, jeśli okaże się, że Bo­ga nie ma? Dokąd pójdziecie, gdy nie ma nieba piekła tyl­ko jest ziemia? Co zro­bicie, jeśli okaże się, że żywot cały To je­dyne, co Ty dos­tałeś i co ja dostałem? Muszą istnieć również tacy ludzie, którzy modlą się za tych, co nie modlą się wcale.Musi przyjść czas, w którym społeczeństwo od polityki aż po sztukę zreorganizuje się w dwa systemy czy dwie grupy: wybitnych i pospolitych. Za całym współczesnym życiem kryje się prowokacja i głęboka niesłuszność założenia, iż ludzie są obecnie równi...