Jaką war­tość mają słowa ? jeśli nie po­pierają ich czyny. - Cytaty w Butelce

Jaką war­tość mają słowa ? jeśli nie po­pierają ich czyny.


jaką-war­tość-mają-słowa- śli-nie po­pierają-ich-czyny
poznajprawdęjakąwar­tośćmająsłowa jeślinie po­pierająichczynyjaką war­tośćwar­tość mająmają słowa jeśli nie po­pierająnie po­pierają ichich czynyjaką war­tość mająwar­tość mają słowa jeśli nie po­pierają ichnie po­pierają ich czynyjaką war­tość mają słowa jeśli nie po­pierają ich czyny

- Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu.Wy­powiada­ne przez ciebie Nie sztuką jest zys­ka­nie praw człowieka przez ich kup­no .War­tość ich jest większa, gdy drogę do czy­jegoś ser­ca ktoś wska­zuje dobrowolnie.Dziś tworzyłem swój świat słowami Miłość ,dob­ro ,zło, na­miętność, pasje Na­zajut­rz wpla­tałem je w czyny Po­jut­rze ni­mi żyłem Wczo­raj słowa­mi zno­wu ktoś to zniszczył Dzi­siaj i Wczo­raj to tyl­ko słowa i czyny Piszę taką mu­zykę jaką lu­bię. Jeśli po­doba się in­nym ludziom, to w porządku, mogą iść do skle­pu i ku­pić so­bie płyty. A jeśli im się nie po­doba, to zaw­sze mają Micheala Jac­kso­na do posłuchania.