Interesujące byłoby ponowne odczytanie wyjściowego programu Solidarności – nie ma tam nic na temat kapitalizmu. Więcej natomiast na temat społecznego marzenia. Sądzę, że powinniśmy walczyć o to dziedzictwo, jest to sprawą zasadniczą, w przeciwnym razie – jeśli to marzenie o zbiorowej solidarności zniknie – będziemy żyli w przerażającym społeczeństwie, w którym rywalizacja rynkowa będzie współistniała [...]


interesują-byłoby-ponowne-odczytanie-wyjściowego-programu-solidarnoś-nie-tam-nic-na-temat-kapitalizmu-więcej-natomiast-na-temat-społecznego
slavoj Žižekinteresującebyłobyponowneodczytaniewyjściowegoprogramusolidarnościnietamnicnatematkapitalizmuwięcejnatomiastspołecznegomarzeniasądzężepowinniśmywalczyćtodziedzictwojestsprawązasadnicząprzeciwnymraziejeślimarzeniezbiorowejsolidarnościznikniebędziemyżyliprzerażającymspołeczeństwiektórymrywalizacjarynkowabędziewspółistniałainteresujące byłobybyłoby ponowneponowne odczytanieodczytanie wyjściowegowyjściowego programuprogramu solidarnościsolidarności –– nienie mama tamtam nicnic nana temattemat kapitalizmuwięcej natomiastnatomiast nana temattemat społecznegospołecznego marzeniaże powinniśmypowinniśmy walczyćwalczyć osprawą zasadnicząw przeciwnymprzeciwnym razierazie –– jeślimarzenie oo zbiorowejzbiorowej solidarnościsolidarności znikniezniknie –– będziemybędziemy żyliżyli ww przerażającymprzerażającym społeczeństwiew którymktórym rywalizacjarywalizacja rynkowarynkowa będziebędzie współistniaławspółistniała []interesujące byłoby ponownebyłoby ponowne odczytanieponowne odczytanie wyjściowegoodczytanie wyjściowego programuwyjściowego programu solidarnościprogramu solidarności –solidarności – nie– nie manie ma tamma tam nictam nic nanic na tematna temat kapitalizmuwięcej natomiast nanatomiast na tematna temat społecznegotemat społecznego marzeniaże powinniśmy walczyćpowinniśmy walczyć oo to dziedzictwojest to sprawąw przeciwnym razieprzeciwnym razie –razie – jeślijeśli to marzeniemarzenie o zbiorowejo zbiorowej solidarnościzbiorowej solidarności znikniesolidarności zniknie –zniknie – będziemy– będziemy żylibędziemy żyli wżyli w przerażającymw przerażającym społeczeństwiew którym rywalizacjaktórym rywalizacja rynkowarywalizacja rynkowa będzierynkowa będzie współistniałabędzie współistniała []

Jeśli ktoś ci oznajmi, że jakiś człowiek źle mówi o tobie, nie broń się przeciw zarzutom, ale powiedz: na pewno nie wiedział o innych moich błędach i wadach, w przeciwnym razie nie mówiłby tylko o tych, tak błahych.Jeśli żart ma ukąsić - to nie jak pies, ale jak jagnię kąsać powinno, w przeciwnym bowiem razie nie żart to będzie, ale grubiaństwo.Dawać należy to, co komuś jest rzeczywiście potrzebne, a nie to, co sami uznajemy za stosowne. W przeciwnym razie - dając - będziemy bezwiednie mnożyć działania pozorne.Jeżeli ktoś ci oznajmi, że jakiś człowiek źle mówi o tobie, nie broń się przeciw zarzutom, ale odpowiedz: na pewno nie wiedział on o innych błędach, w przeciwnym razie nie mówiłby tylko o tych.Jeśli przywłaszcza się sobie jedno zdanie z cudzej pracy - jest to plagiat, jeśli jednak wybiera się to, co jest najlepsze u wszystkich, którzy pisali na dany temat, można to uważać za twórczą syntezę.Gdy w muzyce jeden temat się nie skończył, a drugi zaczyna - to jest fuga; gdy to samo dzieje się w mówieniu, w myśleniu, w robocie - to jest bałagan.