Grozi nam demokracja, w której wszystko zostaje zredukowane do zrytualizowanych i pustych w środku skorup. Najdoskonalsze ucieleśnienie tego zjawiska stanowią dziś Berlusconi i Putin: wybory są tylko formalnością, one jedynie zatwierdzają władzę. Zarówno Putin, jak i Berlusconi mają poparcie 60 proc. wyborców – mimo że sytuacja gospodarcza w obu krajach bardzo się pogorszyła. Nic dziwnego, [...]


grozi-nam-demokracja-w-której-wszystko-zostaje-zredukowane-do-zrytualizowanych-i-pustych-w-środku-skorup-najdoskonalsze-ucieleśnienie-tego
slavoj Žižekgrozinamdemokracjaktórejwszystkozostajezredukowanedozrytualizowanychpustychśrodkuskorupnajdoskonalszeucieleśnienietegozjawiskastanowiądziśberlusconiputinwyborytylkoformalnościąonejedyniezatwierdzająwładzęzarównoputinjakmająpoparcie60procwyborcówmimożesytuacjagospodarczaobukrajachbardzosiępogorszyłanicdziwnegogrozi namnam demokracjaw którejktórej wszystkowszystko zostajezostaje zredukowanezredukowane dodo zrytualizowanychzrytualizowanych ii pustychpustych ww środkuśrodku skorupnajdoskonalsze ucieleśnienieucieleśnienie tegotego zjawiskazjawiska stanowiąstanowią dziśdziś berlusconiberlusconi ii putinwybory sąsą tylkotylko formalnościąone jedyniejedynie zatwierdzajązatwierdzają władzęzarówno putinjak ii berlusconiberlusconi mająmają poparciepoparcie 6060 procwyborców –– mimomimo żeże sytuacjasytuacja gospodarczagospodarcza ww obuobu krajachkrajach bardzobardzo sięsię pogorszyłanic dziwnegogrozi nam demokracjaw której wszystkoktórej wszystko zostajewszystko zostaje zredukowanezostaje zredukowane dozredukowane do zrytualizowanychdo zrytualizowanych izrytualizowanych i pustychi pustych wpustych w środkuw środku skorupnajdoskonalsze ucieleśnienie tegoucieleśnienie tego zjawiskatego zjawiska stanowiązjawiska stanowią dziśstanowią dziś berlusconidziś berlusconi iberlusconi i putinwybory są tylkosą tylko formalnościąone jedynie zatwierdzająjedynie zatwierdzają władzęjak i berlusconii berlusconi mająberlusconi mają poparciemają poparcie 60poparcie 60 procwyborców – mimo– mimo żemimo że sytuacjaże sytuacja gospodarczasytuacja gospodarcza wgospodarcza w obuw obu krajachobu krajach bardzokrajach bardzo siębardzo się pogorszyła

Ludzie ograniczeni a przy tym fanatycy stanowią plagę ludzkości. Biada państwu, w którym tacy ludzie mają władzę. Są nietolerancyjni i pozbawieni wszelkich skrupułów. Uważają, że cały świat kłamie, a tylko oni mówią prawdę.Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.Miłość jak i szczęście nie jest to coś, co przychodzi z zewnątrz, one są w nas, one tkwią w nas i tylko od nas zależy, czy w sprzyjających momentach wyzwalają się.Ja, zarówno jak i wszyscy ci, którzy ściśle współpracują ze mną, przegrać nie jesteśmy w stanie, to znaczy, że niemożliwym jest przypuszczać, aby sejmowładztwo czy posłowładztwo w Polsce mogło zwyciężyć wraz ze swoją suwerennością w jakikolwiek sposób – i sprawa postawiona na wybory nie może polegać na jakiejś możliwości przegranej z mojej strony.Taki władca [w krajach rządzonych despotycznie] ma tyle przywar, iż niebezpiecznym byłoby objawiać w świetle dziennym jego przyrodzoną tępotę. Żyje w ukryciu, nikt nie zna stanu, w jakim się znajduje. Na szczęście ludzie są w owych krajach tacy, iż trzeba jedynie imienia, aby im panować.Dlaczego wszystko, co sprawia nam radość, wszystko, czemu przypisujemy urok piękna, wszystko, co odziewamy w szatę ideału, kończy się czymś brudnym, głupim, nędznym lub śmierdzącym, dlaczego nietrwałość jest cechą absolutu, a wzniosłość i triumf nie są jego finałem? Miłość kona w znudzeniu, upodleniu lub zazdrości, dobroć w spektakularnych filantropiach, książka w składzie makulatury, poezja w ocenach szkolnych belfrów, konie wyścigowe w jatkach rzeźników, demokracja w tłumie, wolność w ZOO, sława w megalomanii, wiedza w pysze, cacka na śmietniku.