Dusza nie ma prawa do miłości, zanim nie zacznie kochać; otrzymuje miłość, kiedy ma miłość. - Cytaty w Butelce

Dusza nie ma prawa do miłości, zanim nie zacznie kochać; otrzymuje miłość, kiedy ma miłość.


dusza-nie-prawa-do-miłoś-zanim-nie-zacznie-kochać-otrzymuje-miłość-kiedy-miłość
chiara lubichduszanieprawadomiłościzanimzaczniekochaćotrzymujemiłośćkiedymiłośćdusza nienie mama prawaprawa dodo miłościzanim nienie zaczniezacznie kochaćotrzymuje miłośćkiedy mama miłośćdusza nie manie ma prawama prawa doprawa do miłościzanim nie zacznienie zacznie kochaćkiedy ma miłośćdusza nie ma prawanie ma prawa doma prawa do miłościzanim nie zacznie kochaćdusza nie ma prawa donie ma prawa do miłości

Nie ma miłości obus­tron­nej. Nie ma wte­dy szcze­rości. Jest to krępujące. Nie ma miłości ab­so­lut­nej i wza­jem­nej. Wte­dy ktoś się wy­cofu­je. Cze­goś nie może znieść. To chy­ba czys­ty egoizm. Chce się kochać bar­dziej niż być kocha­nym. Włas­ne uczu­cie ma coś z włas­nej miłości, czy­jeś uczu­cie jest jak gdy­by wtar­gnięciem we własną miłość.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie.Nie cze­kaj na miłość. Nie wypatruj. Nie tęsknij. Nie trać na to cza­su. Ją wzdycha­nie nie obchodzi. Wiedz, że Miłość ma i swo­je prawa a przychodzi wtedy gdy się ta­ki kaprys nie w Tobie lecz w niej narodzi.Miłość sa­ma w so­bie jest Jeśli Bóg i nieśmiertelna dusza nie istnieją, to nie ma mowy o miłości do ludzi.