Dos­ko­nałość ja­ko cel, ja­ko wzór, ja­ko opar­cie w wal­ce życiowej, wzniosłość, ja­ko dowód bos­kiego pochodze­nia – oto całe chrześci­jaństwo w streszczeniu.


dos­ko­nałość-ja­ko-cel-ja­ko-wzór-ja­ko-opar­cie-w wal­-życiowej-wzniosłość-ja­ko-dowód-bos­kiego-pochodze­nia- oto-całe
a » henri frédéric amiel » dziennik intymnydos­ko­nałośćja­kocelwzóropar­ciew wal­ceżyciowejwzniosłośćdowódbos­kiegopochodze­nia– otocałechrześci­jaństwow streszczeniudos­ko­nałość ja­koja­ko celja­ko wzórja­ko opar­cieopar­cie w wal­cew wal­ce życiowejja­ko dowóddowód bos­kiegobos­kiego pochodze­niapochodze­nia – oto– oto całecałe chrześci­jaństwochrześci­jaństwo w streszczeniudos­ko­nałość ja­ko celja­ko opar­cie w wal­ceopar­cie w wal­ce życiowejja­ko dowód bos­kiegodowód bos­kiego pochodze­niabos­kiego pochodze­nia – otopochodze­nia – oto całe– oto całe chrześci­jaństwocałe chrześci­jaństwo w streszczeniu

Ja tyl­ko wal­czę o siebie, ja tyl­ko nie chcę umierać, ja tyl­ko pragnę pokochać.Myślę, że tak bar­dzo przyz­wyczailiśmy się do szkoły ja­ko tra­dyc­ji, że przes­ta­liśmy trak­to­wać ją ja­ko narzędzie nauki, czym po­win­na być. Oto dlacze­go mnie kształciła ulica.Ze sta­nu dos­ko­nałości nie wie­dzie żad­na dro­ga w przyszłość; osiągnąwszy dos­ko­nałość można się tyl­ko cofnąć.Za­pisać się w his­to­rii kar­tach zaszczyt nieopisany, za­leży tyl­ko czy ja­ko szlachet­ni ludzie, czy ja­ko bałwa­ny ..Ko­bietą jes­tem i nic co ko­biece nie jest mi ob­ce. Ja­ko ko­bieta zmienną jes­tem i w każdej chwi­li mogę się stać kim tyl­ko zechce.Wy­bierać zwątpienie ja­ko fi­lozo­fię życia to tak, jak wy­bierać bez­ruch ja­ko sposób prze­mie­szcza­nia się w przestrzeni.