Brzydkie kobiety są zawsze zazdrosne o mężów. Piękne nigdy. Piękne nie mają na to czasu. Są zbyt zazdrosne o mężów innych kobiet.


brzydkie-kobiety-są-zawsze-zazdrosne-o-mężów-piękne-nigdy-piękne-nie-mają-na-to-czasu-są-zbyt-zazdrosne-o-mężów-innych-kobiet
oscar wildebrzydkiekobietyzawszezazdrosnemężówpięknenigdyniemająnatoczasuzbytmężówinnychkobietbrzydkie kobietykobiety sąsą zawszezawsze zazdrosnezazdrosne oo mężówpiękne nigdypiękne nienie mająmają nasą zbytzbyt zazdrosnezazdrosne oo mężówmężów innychinnych kobietbrzydkie kobiety sąkobiety są zawszesą zawsze zazdrosnezawsze zazdrosne ozazdrosne o mężówpiękne nie mająnie mają nana to czasusą zbyt zazdrosnezbyt zazdrosne ozazdrosne o mężówo mężów innychmężów innych kobietbrzydkie kobiety są zawszekobiety są zawsze zazdrosnesą zawsze zazdrosne ozawsze zazdrosne o mężówpiękne nie mają namają na to czasusą zbyt zazdrosne ozbyt zazdrosne o mężówzazdrosne o mężów innycho mężów innych kobietbrzydkie kobiety są zawsze zazdrosnekobiety są zawsze zazdrosne osą zawsze zazdrosne o mężównie mają na to czasusą zbyt zazdrosne o mężówzbyt zazdrosne o mężów innychzazdrosne o mężów innych kobiet

Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Nawet jeśli czasem trochę się skarżę - mówiło serce - to tylko dlatego, że jestem sercem ludzkim, a one są właśnie takie. Obawiają się sięgnąć po swoje najwyższe marzenia, ponieważ wydaje im się że nie są ich godne, albo że nigdy im się to nie uda. My, serca, umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach, które mogły być piękne, a nie były, o skarbach, które mogły być odkryte, ale pozostają na zawsze niewidoczne pod piaskiem. Gdy tak się dzieje, zawsze na koniec cierpimy straszliwe męki.Najgorsze, co można powiedzieć o większości czyniących zło, od mężów stanu aż po złodziei, to to, że nie są na tyle ludźmi, żeby zostali potępieni.Co to jest prawdziwa miłość, wiedzą tylko kobiety brzydkie, piękne - umieją zaledwie uwodzić.Kobiety są jak przekład: piękne nie są wierne, wierne nie są piękne.My ludzie umieramy na samą myśl o miłościach, które przepadły na zawsze, o chwilach które mogłyby być piękne a nie były, o skarbach, które mogłyby być odkryte, ale pozostały na zawsze niewidoczne pod piaskami. Obawiamy się sięgać po swoje największe marzenia, ponieważ wydaje nam się, że nie jesteśmy ich godni, lub że nigdy nam się to nie uda.