Bo­gowie są nieśmier­telny­mi ludźmi, ludzie - śmier­telny­mi bogami. - Cytaty w Butelce

Bo­gowie są nieśmier­telny­mi ludźmi, ludzie - śmier­telny­mi bogami.


bo­gowie-są nieśmier­telny­mi-ludźmi-ludzie- śmier­telny­mi-bogami
heraklit z efezubo­gowiesą nieśmier­telny­miludźmiludzie śmier­telny­mibogamibo­gowie są nieśmier­telny­misą nieśmier­telny­mi ludźmi śmier­telny­mi bogamibo­gowie są nieśmier­telny­mi ludźmi

Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia.Ka­rawan to jest śmier­telny dyliżans.Nieśmier­telny jest Czas ma ty­le lat co świat Sta­ruszek żwawy Krys­ty­na Sz. 22.01.2015r.Bogowie są nieśmiertelnymi ludźmi, ludzie - śmiertelnymi bogami.Ty­siąc słów, choć zaw­sze ta­kich samych. Pow­tarzających się jak grud­niowy sen. Niep­rzes­pa­ne wie­czo­ry, marzeń nies­pełnionych twory. Upadłych dusz mi­liony, aniołów cieni los strapiony. Płomieni ryk, śmier­telny de­mona łyk. Tonących w morzu łez, ludzi stra­conych przez lęk.Z głupotą sa­mi bo­gowie wal­czą nadaremno. Mit der Dum­mheit kämpfen Götter sel­best ver­ge­bens. (niem.)