Ar­tyzm - wy­pad­ko­wa ge­niu­szu i obłędu. - Cytaty w Butelce

Ar­tyzm - wy­pad­ko­wa ge­niu­szu i obłędu.


ar­tyzm- wy­pad­ko­wa-ge­niu­szu-i obłę
dr tawian stambułaar­tyzm wy­pad­ko­wage­niu­szui obłędu wy­pad­ko­wa ge­niu­szuge­niu­szu i obłędu wy­pad­ko­wa ge­niu­szu i obłędu

Ar­tyzm zaw­sze jest ge­niu­szem, ge­niusz nie zaw­sze jest ar­tyzmem. --- zain­spi­rował Dr Ta­wian Stambuła Diabeł wie, ile nienor­malności sie­dzi cza­sem w ge­niu­szu i na odwrót.Nie ma ge­niu­szu bez ziar­na szaleństwa.Ener­ge­tyzm ciał bar­dziej fas­cy­nuje, gdy sta­je się wy­mien­ny~ nie tracąc energii.Czte­ry miesiące Miodo­we i radosne Ar­tyzm Miłości Ko­bieto! szu­kasz sen­su życia? Po­myśl, że są kra­je w których ko­biety nie mają nic do po­wie­dze­nia. Za od­kry­cie ręki mogą zos­tać zlin­czo­wane lub oka­leczo­ne przez zwy­rod­niałych mężczyzn. Nie mają pra­wa do wy­boru swo­jego szczęścia w sze­rokim te­go słowa znacze­niu. Nie szu­kaj sen­su życia, znajdź je w so­bie i w tym co robisz.