Ar­tyści nig­dy nie przes­tają być dziećmi, ale niektóre dzieci rodzą się dorosłe. - Cytaty w Butelce

Ar­tyści nig­dy nie przes­tają być dziećmi, ale niektóre dzieci rodzą się dorosłe.


ar­tyś-nig­dy-nie przes­tają-być-dziećmi-ale-niektóre-dzieci-rodzą ę-dorosłe
maria kuncewiczowaar­tyścinig­dynie przes­tająbyćdziećmialeniektóredziecirodzą siędorosłear­tyści nig­dynig­dy nie przes­tająnie przes­tają byćbyć dziećmiale niektóreniektóre dziecidzieci rodzą sięrodzą się dorosłear­tyści nig­dy nie przes­tająnig­dy nie przes­tają byćnie przes­tają być dziećmiale niektóre dzieciniektóre dzieci rodzą siędzieci rodzą się dorosłear­tyści nig­dy nie przes­tają byćnig­dy nie przes­tają być dziećmiale niektóre dzieci rodzą sięniektóre dzieci rodzą się dorosłear­tyści nig­dy nie przes­tają być dziećmiale niektóre dzieci rodzą się dorosłe

Artyści nigdy nie przestają być dziećmi, ale niektóre dzieci rodzą się dorosłe.Kiedy rodzi­ce zacho­wują się jak dzieci, ich dzieci szyb­ko muszą stać się dorosłe.Życie jest przew­lekłą raną, która pra­wie nig­dy nie przes­ta­je bo­leć i nig­dy się nie goi.Niech ar­gu­men­ty siły nie zastępują nig­dy ar­gu­mentów dyplomacji.Gdy­by ko­munizm się udał i spełnił wszys­tkie obiet­ni­ce, przes­tałby być ko­muniz­mem i dla­tego nig­dy się nie uda.Żądza spra­wia, że naj­przyz­woit­si ludzie przes­tają być sobą.