Życie nie jest ścieżką pok­rytą różami, ale ich kol­ca­mi. Tyl­ko od Ciebie za­leży jak je omi­niesz. [z mo­jego mob­lo, 20.04.2013]  - Cytaty w Butelce

Życie nie jest ścieżką pok­rytą różami, ale ich kol­ca­mi. Tyl­ko od Ciebie za­leży jak je omi­niesz. [z mo­jego mob­lo, 20.04.2013] 


Życie-nie jest ścieżką-pok­rytą-różami-ale-ich-kol­ca­mi-tyl­ko od ciebie-za­ży-jak  omi­niesz-z mo­jego-mob­lo-20042013 
watchingmefallycienie jest ścieżkąpok­rytąróżamialeichkol­ca­mityl­ko od ciebieza­leżyjak je omi­nieszz mo­jegomob­lo20042013 Życie nie jest ścieżkąnie jest ścieżką pok­rytąpok­rytą różamiale ichich kol­ca­mityl­ko od ciebie za­leżyza­leży jak je omi­niesz[z mo­jego mob­loŻycie nie jest ścieżką pok­rytąnie jest ścieżką pok­rytą różamiale ich kol­ca­mityl­ko od ciebie za­leży jak je omi­nieszŻycie nie jest ścieżką pok­rytą różami

Po wal­ce o szczęście, zaw­sze przychodzi czas na spraw­dze­nie włas­nej siły. * z mo­jego mob­lo, trochę zmienione ;) 21.04.2012r.Życie prak­tycznie da­je Ci miłość na ta­lerzu. To za­leży tyl­ko od Ciebie, czy nie zaczniesz... Słowo pi­sane jest tyl­ko zap­rosze­niem do czy­jegoś świata. To od ciebie za­leży czy sta­niesz się je­go spełnieniem marzeń. Bo­wiem suk­ces by­wa ratalny.Wyob­raźnia to piękna rzecz. Spełnia marze­nia, których nie spełnia życie. {z mo­jego mob­lo; 15.11.2014} Nie, to nie niebo się uśmiecha. To ja. Ono je­dynie się śmieje z mo­jego szczęścia. Wygrałam. Wciąż cię kocham. Ale już nie łkam, kiedy nad­chodzi noc. Łzy nie pod­rażniają mi policzków. I dobrze. Nie wiem ile dni mi pozostało.. Tak czy inaczej jest ich co­raz mniej. Pragnę się radować, spełniać swe marzenia, reali­zować cele. Proszę, nie przeszkadzaj mi w tym, już nig­dy więcej. Jeśli tyl­ko umiesz, miej dla mnie trochę więcej szacunku. 20.05.2011 Żyje­my w cza­sach, gdzie do­rośli zacho­wują się jak dzieci, a najmłod­si często muszą uda­wać do­rosłych. [7.04.2013, z mo­jego moblo]