Z jej Wnętrza Cytaty

Z jej Wnętrza Cytaty: Kiedyś wyz­nała, że chciałaby od­być podróż do wnętrza Ziemi... Przy­jaciele ku­pili jej trumnę. -szati01


kiedyś-wyz­nała-że chciałaby-od­być-podróż-do wnętrza-ziemi-przy­jaciele-ku­pili-jej-trumnę
Z jej Wnętrza Cytaty: Gdy­byś mogła prze­być dys­tans od czub­ka palców mo­jej wy­ciągniętej ku to­bie dłoni do wnętrza mo­jego ser­ca na bez­dechu, wówczas wie­działabyś, co znaczy pragnienie. -Krzysztof Pieczyński


Z jej Wnętrza Cytaty: Pozytywka, w której nieg­dyś zachowałam naj­cenniej­sze upo­min­ki z tam­tych dni zardzewiała skruszo­na kłódka opadła i uchy­liło się niez­nacznie wieko a z jej wnętrza wy­leciał niczym drob­niut­ka poczwar­ka ze swe­go kokonu --dźwięk za­pom­niane­go uśmiechu. -thrillofit


Z jej Wnętrza Cytaty: Modlitwa to podróż do własnego wnętrza. -Anonim


modlitwa-to-podróż-do-własnego-wnętrza
Z jej Wnętrza Cytaty: Znasz hasło do swojego wnętrza? -Stanisław Jerzy Lec


Z jej Wnętrza Cytaty: Ta­jem­na dro­ga wie­dzie do wnętrza. -Novalis


ta­jem­na-dro­ga-wie­dzie-do wnętrza
Z jej Wnętrza Cytaty:


Życie-to niesa­mowi­-podróż-do wnętrza-gle­by-~ pa­weł-rychlica 
Z jej Wnętrza Cytaty: Bezsenność jest oglądaniem własnego wnętrza w czarnym lustrze nocy. -Halina Auderska


bezsenność-jest-oglądaniem-własnego-wnętrza-w-czarnym-lustrze-nocy
Z jej Wnętrza Cytaty: Nie znalem wnętrza człowieka złego, poznałem wnętrze dobrego i rozczarowało mnie. -Jan Twardowski


nie-znalem-wnętrza-człowieka-złego-poznałem-wnętrze-dobrego-i-rozczarowało-mnie
Z jej Wnętrza Cytaty: Bar­dzo łat­wo można zgu­bić piękno bijące z nasze­go wnętrza i zastąpić je tan­detą . -DorotaB


bar­dzo-łat­wo-można-zgu­bić-piękno-biją-z nasze­go-wnętrza-i zastąpić- tan­detą
Z jej Wnętrza Cytaty: Ludzie ubożsi ma­terial­nie mają większe szan­se na po­siada­nie bo­gate­go wnętrza. -qches


ludzie-uboż-­terial­nie-mają-większe-szan­se-na po­siada­nie-bo­gate­go-wnętrza
Z jej Wnętrza Cytaty: Książka jest utrwaleniem i umiejscowieniem w czasie płynnej treści przeżyć, czytanie to czynność odwrotna, powrót do gorącego wnętrza poprzez powierzchnię znaczeń i obrazów. -Mieczysław Jastrun


książka-jest-utrwaleniem-i-umiejscowieniem-w-czasie-płynnej-treś-przeżyć-czytanie-to-czynność-odwrotna-powrót-do-gorącego-wnętrza-poprzez
Z jej Wnętrza Cytaty: Żar me­go wnętrza ka­pie rytmicznie. Ogar­niam ob­sza­ry dotąd niez­ba­dane, z rozmysłem... Spa­lam się w To­bie do os­tatniej krop­li namiętności... -AMA


Żar-me­go-wnętrza-ka­pie-rytmicznie-ogar­niam-ob­sza­ry-dotąd-niez­ba­dane-z-rozmysłem-spa­lam ę-w to­bie-do os­tatniej-krop­li
Z jej Wnętrza Cytaty: Wy­dar­ta z me­go wnętrza Ocieka krwią miłości. Uciekam od niej... Za­maczam swe us­ta w zim­nym koktajlu. Ot­worzyć nie mogę swych oczu Zos­ta­wiłem ją samą śmierci. -Yngvild


wy­dar­-z me­go-wnętrza-ocieka-krwią-miłoś-uciekam-od niej-za­maczam-swe-us­-w zim­nym-koktajlu-ot­worzyć-nie mogę-swych-oczu
Z jej Wnętrza Cytaty: Od wschodu - mądrość, - kłamstwa i ciemnota. Karności harap lub samotrzask ze złota, trąd jak i brud. Na zachód - kłamstwo - wiedzy i błyskośność, formalizm prawdy - wnętrza bezistotność, a pycha pych! -Cyprian Kamil Norwid


Z jej Wnętrza Cytaty: Pot­ra­fię słuchać bal­lad i ryczeć jak dziec­ko, po­nieważ mu­zyka spra­wia, iż naj­mniej­sze smut­ki wychodzą z mo­jego wnętrza i zmieniają się w krop­le słonej wody.. -AnDree


pot­ra­fię-słuchać-bal­lad-i ryczeć-jak dziec­ko-po­nieważ-mu­zyka-spra­wia-iż naj­mniej­sze-smut­ki-wychodzą-z mo­jego-wnętrza
Z jej Wnętrza Cytaty: Cały świat może cię kochać, ale ta miłość nie uczy­ni cię szczęśli­wym. Szczęście da ci miłość wychodząca z twe­go wnętrza. -Don Miguel Ruiz


cały-świat-może-ę-kochać-ale- miłość-nie uczy­-ę-szczęśli­wym-szczęście da  miłość-wychodząca-z twe­go-wnętrza
Z jej Wnętrza Cytaty: Mężczyźni da­wali jej mnóstwo kosztow­ności, by zdo­być jej ap­ro­batę i miłość. Ale ona żad­ne­go nie chciała, cze­goś jej bra­kowało w tym słod­kim zakłama­niu. Aż w końcu on je­den po­daro­wał jej naj­cenniej­szy skarb - swo­je serce. -Emet