Upo­min­ki Cytaty

Upo­min­ki Cytaty: Pozytywka, w której nieg­dyś zachowałam naj­cenniej­sze upo­min­ki z tam­tych dni zardzewiała skruszo­na kłódka opadła i uchy­liło się niez­nacznie wieko a z jej wnętrza wy­leciał niczym drob­niut­ka poczwar­ka ze swe­go kokonu --dźwięk za­pom­niane­go uśmiechu. -thrillofit


Upo­min­ki Cytaty: Spóźnial­ska dziew­czy­na z Ciao-min Nie zdążyła krzyknąć, że nie nim mim Gdy poczuła mięty smak Da­je wska­zujący znak Bo do mi­ma dołączył min team  -PraJaszczur


spóźnial­ska-dziew­czy­na-z ciao-min-nie-zdążyła-krzyknąć-że nie nim-mim-gdy-poczuła-mięty-smak-da­-wska­zujący-znak-bo-do mi­
Upo­min­ki Cytaty: Prze­marznięta mgła Drżący w ko­min­ku ogień Miłe wspomnienie  -Chemik -a


prze­marznię-mgła-drżący-w ko­min­ku-ogień-miłe-wspomnienie 
Upo­min­ki Cytaty: Ko­bieciarz: je­go upo­doba­nie, to panie. -Bujak Bogusław


Upo­min­ki Cytaty: Za dnia kosów trel W ko­min­ku ogień żarzy Fa­lujący d/r/eszcz K.A.Sz. 17.02.2016r. -Cris


za-dnia-kosów-trel-w-ko­min­ku-ogień-żarzy-fa­lujący-dreszcz-kasz-17022016r
Upo­min­ki Cytaty: Czy słowa mają swój ter­min ważności? Z lis­tu od Spettro. -scorpion


czy-słowa-mają-swój-ter­min-ważnoś-z-lis­-od spettro
Upo­min­ki Cytaty: Jeszcze na długo przed ma­turą dziew­czy­ny zdają egza­min ustny. -Tadeusz Gicgier


jeszcze-na długo-przed-­turą-dziew­czy­ny-zdają-egza­min-ustny
Upo­min­ki Cytaty: Muzą pta­si śpiew Gwiżdże wiatr i pa­da deszcz Przy ko­min­ku- dreszcz K.A.Sz. 13.10.2015r. -Cris


muzą-pta­-śpiew-gwiżdże-wiatr-i pa­da-deszcz-przy-ko­min­ku-dreszcz-kasz-13102015r
Upo­min­ki Cytaty: Los książek za­leży od upo­dobań i pojętności czytelnika. -Terencjusz


los-książek-za­ży-od upo­dobań-i pojętnoś-czytelnika
Upo­min­ki Cytaty: Kołysan­ka - cii. Przy ko­min­ku owoc śpi. Ra­dość dzień i noc. Krys­ty­na Sz.  15.12.2014r. -krysta


kołysan­ka- cii-przy-ko­min­ku-owoc-śpi-ra­dość-dzień-i noc-krys­ty­na-sz- 15122014r
Upo­min­ki Cytaty: Miłość bez upo­mina­nia nie jest miłością. -Talmud


miłość-bez-upo­mina­nia-nie jest miłośą
Upo­min­ki Cytaty: Jed­no pros­te słowo pot­ra­fi upo­korzyć człowieka na ca­le życie  -Intryga


jed­no-pros­te-słowo-pot­ra­fi-upo­korzyć-człowieka-na ca­-życie 
Upo­min­ki Cytaty: Niektóre dzieła li­terac­kie po­win­ny mieć ter­min przy­dat­ności do czytania. -Dominik Opolski


niektóre-dzieła-li­terac­kie-po­win­ny-mieć-ter­min-przy­dat­noś-do czytania
Upo­min­ki Cytaty: Upo­jenie zmysłów ma się tak do miłości, jak sen do życia. -Novalis


upo­jenie-zmysłów- ę-tak-do miłoś-jak sen-do życia
Upo­min­ki Cytaty: Nic nie upo­dab­nia się bar­dziej do pychy niż zniechęcenie. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


Upo­min­ki Cytaty: Żółw po­rusza się z prędkością wys­tar­czającą do upo­lowa­nia sałaty. -Terry Pratchett


Żółw-po­rusza ę-z prędkośą-wys­tar­czającą-do upo­lowa­nia-łaty
Upo­min­ki Cytaty: Nasza zem­sta ni­kogo nie upo­karza tak, jak nas samych. -Henryk Mann


nasza-zem­sta-­kogo-nie upo­karza-tak-jak nas-samych
Upo­min­ki Cytaty: Jeśli chcesz zo­baczyć tęczę, mu­sisz naj­pierw upo­rać się z deszczem. -PoznajPrawdę


jeśli-chcesz-zo­baczyć-tęczę-mu­sisz-naj­pierw-upo­rać ę-z deszczem