Niez­nacznie Cytaty

Niez­nacznie Cytaty: Pozytywka, w której nieg­dyś zachowałam naj­cenniej­sze upo­min­ki z tam­tych dni zardzewiała skruszo­na kłódka opadła i uchy­liło się niez­nacznie wieko a z jej wnętrza wy­leciał niczym drob­niut­ka poczwar­ka ze swe­go kokonu --dźwięk za­pom­niane­go uśmiechu. -thrillofit


Niez­nacznie Cytaty: Nic nie jest niez­mien­ne prócz przy­rodzo­nych i niez­by­wal­nych praw człowieka. -Thomas Jefferson


nic-nie jest niez­mien­ne-prócz-przy­rodzo­nych-i niez­by­wal­nych-praw-człowieka
Niez­nacznie Cytaty: Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia. -Małgorzata Stolarska


dzień-który-przy­nosi-no­we-życie-może-być-niez­wykły-tak-jak niez­wykłe-może-być-życie-które-przychodzi-każde­go-dnia
Niez­nacznie Cytaty: Bojąc się śmier­ci boimy się niez­na­nego, więc po co się bać ? Czy boimy się niez­na­jomych ludzi na uli­cy ?  -Ryder


bojąc ę-śmier­-boimy ę-niez­na­nego-więc-po co ę-bać-czy-boimy ę-niez­na­jomych-ludzi-na uli­cy- 
Niez­nacznie Cytaty: obudź mnie z lo­du jak śnieżną figurkę sy­kiem wprost do ucha pod­nieś mnie dwuz­nacznie zat­rzy­maj w połowie po­między jed­nym dnem a drugim za­bierz mnie w podróż wijącym półszeptem pochodzącym z ciemności a ja zbliżę się do Ciebie niepos­trzeżenie przyz­wyczaję Cię do siebie - i ucieknę i może dam się złapać  -Eshja


Niez­nacznie Cytaty: Bądź niez­wykle sub­telny aż do gra­nic niep­re­cyzyj­ności. Bądź niez­wykle ta­jem­niczy aż do gra­nic bezgłośności. W ten sposób możesz po­kiero­wać lo­sem nieprzyjaciela. -Christopher Moore


Niez­nacznie Cytaty: To ja, niez­na­ny i niesłucha­ny na ogół. -szajbuss


to ja-niez­na­ny-i niesłucha­ny-na ogół
Niez­nacznie Cytaty: niez­ro­zumienie budzi nieufność  -wenaa01


niez­ro­zumienie-budzi-nieufność 
Niez­nacznie Cytaty: Niez­liczo­ny jest ród głupców. -Symonides z Keos


Niez­nacznie Cytaty: Niez­ro­zumienie uwal­nia głupotę. -Walenty


niez­ro­zumienie-uwal­nia-głupotę
Niez­nacznie Cytaty: Niez­naczne­mu przys­toi nieznaczne. -Horacy


niez­naczne­mu-przys­toi-nieznaczne
Niez­nacznie Cytaty: Zwal­czaj­my non­sensy niez­godne z epoką. -Wiesław Brudziński


zwal­czaj­my-non­sensy-niez­godne-z epoką
Niez­nacznie Cytaty: Nie ma ko­biet niez­ro­zumiałych, są tyl­ko mężczyźni niedomyślni. -Magdalena Samozwaniec


nie- ko­biet-niez­ro­zumiałych-są tyl­ko-mężczyź-niedomyślni
Niez­nacznie Cytaty: Niez­de­cydo­wanie jest naj­większą chorobą. -Johann Wolfgang Goethe


niez­de­cydo­wanie-jest naj­większą-chorobą
Niez­nacznie Cytaty: O niez­na­jomych rzeczach wspa­nial­sze mniemanie. -Andrzej Maksymilian Fredro


Niez­nacznie Cytaty: His­to­ria jest wy­ciągiem z niez­liczo­nych biografii. -Thomas Carlyle


his­to­ria-jest wy­ągiem-z niez­liczo­nych-biografii
Niez­nacznie Cytaty: Zwykły gest może być niez­wykłym czynem. -Bujak Bogusław


zwykły-gest-może-być-niez­wykłym-czynem
Niez­nacznie Cytaty: Niez­na­jomość ter­mi­nu śmier­ci umożli­wia życie. -Stefan Kisielewski


niez­na­jomość-ter­mi­nu-śmier­-umożli­wia-życie