Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty

Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: Pozytywka, w której nieg­dyś zachowałam naj­cenniej­sze upo­min­ki z tam­tych dni zardzewiała skruszo­na kłódka opadła i uchy­liło się niez­nacznie wieko a z jej wnętrza wy­leciał niczym drob­niut­ka poczwar­ka ze swe­go kokonu --dźwięk za­pom­niane­go uśmiechu. -thrillofit


Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: Drob­nych podłości nie ma... naj­drob­niej­sza jest już morzem hańby. -Zygmunt Krasiński


drob­nych-podłoś-nie -naj­drob­niej­sza jest już-morzem-hańby
Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje. -Apostrof


Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: Nieudana książka to taka, która pozostawia czytelnika niczym nietkniętym, w niczym nie zadraśniętym. -Andre Gide


nieudana-książka-to-taka-która-pozostawia-czytelnika-niczym-nietkniętym-w-niczym-nie-zadraśętym
Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: Możemy być tyl­ko tym, czym jes­teśmy, niczym więcej i niczym mniej. -Terry Goodkind


możemy-być-tyl­ko-tym-czym-jes­teśmy-niczym-więcej-i niczym-mniej
Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: W niczym nie jest ci tak do twarzy, jak w niczym. -Maurice Donnay


w-niczym-nie-jest-tak-do-twarzy-jak-w-niczym
Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: Zeb­rał wszys­tkie no­tat­ki, la­ta prze­myśleń, niepew­ności, szczęścia i nadziei, wszys­tko to za­war­te w za­pisa­nych drob­nym maczkiem kartkach. Uniósł je w ra­mionach niczym twarz ukocha­nej ko­biety. Wyszedł z sy­pial­ni, słysząc jak je­go bu­ty skrzy­pią po drew­nianej podłodze, po czym poszedł do drzwi pro­wadzących na strych. Ot­worzył je, za­palił światło, za­ciągnął się dy­mem pa­piero­sa, usiadł na za­kurzo­nym fotelu. To wszys­tko co mam - po­myślał. I to Wszys­tko stracone. -laser show


Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: Póki my żyjemy śmierć jest niczym, jak śmierć przyjdzie, to znów my będziem niczym. -Alojzy Żółkowski


póki-my-żyjemy-śmierć-jest-niczym-jak-śmierć-przyjdzie-to-znów-my-będziem-niczym
Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: Drób wo­li doświad­czo­nego rzeźnika. -Andrzej Coryell


drób-wo­li-doświad­czo­nego-rzeźnika
Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: Dob­re ma­niery składają się z drob­nych poświęceń. -Ralph Waldo Emerson


Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: Naj­drob­niej­sze zdarze­nia ot­wierają no­we światy. -Jeanette Winterson


naj­drob­niej­sze-zdarze­nia-ot­wierają-no­we-światy
Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: - Ot. widzisz tak Ci strasznie włosy wy­padają. A wiesz kocha­niut­ka, że jak włosów tak dużo wy­pada, to znaczy, że ktoś Cię bar­dzo moc­no lecz skry­cie kocha ? - po­wie­działa mi kiedyś babcia. Włosów mam jeszcze wiele, ale przy­sięgam jeszcze trochę, a wyłysieje... I nie będzie ani włosów ani miłości.. -NieBędęJulią


Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: Nauko­wiec jest niczym mi­moza, gdy sam po­pełni błąd, i niczym ryczący lew, gdy od­kry­je błąd zro­biony przez ko­goś innego. -Albert Einstein


nauko­wiec-jest niczym-mi­moza-gdy-sam-po­peł-błąd-i niczym-ryczący-lew-gdy-od­kry­-błąd-zro­biony-przez-ko­goś-innego
Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: Bóg ujaw­nia się w naj­drob­niej­szej sprawie. -Pliniusz Młodszy


bóg-ujaw­nia ę-w naj­drob­niej­szej-sprawie
Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: W drob­niusieńki mak Zbędna przeszłość zmielona Pachnie kołaczem K.A.Sz. 27.08.2015r. -Cris


w-drob­niusieńki-mak-zbędna-przeszłość-zmielona-pachnie-kołaczem-kasz-27082015r
Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: Cza­sem drob­ny epi­zod zmienia się w wiel­ki dramat. -Tadeusz Gicgier


cza­sem-drob­ny-epi­zod-zmienia ę-w wiel­ki-dramat
Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: zroszo­na łzą kar­ta pożółkła li­tery strużką płynące niczym krwioobieg ser­ca tętnem wczo­raj czytałaś bezgłośne westchnienia między wierszami życie zaklęte słońce i deszcz pór ro­ku cztery tych kil­ka lat niczym wersy elegii  -Adamo70


Niczym Drob­niut­ka Poczwar­ka Cytaty: Życie składa się z wielu drob­nych mo­net, a kto je pod­no­si, jest zamożny. -Jean Anouilh


Życie-składa ę-z wielu-drob­nych-mo­net-a kto- pod­no­-jest zamożny