Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty

Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty: Pozytywka, w której nieg­dyś zachowałam naj­cenniej­sze upo­min­ki z tam­tych dni zardzewiała skruszo­na kłódka opadła i uchy­liło się niez­nacznie wieko a z jej wnętrza wy­leciał niczym drob­niut­ka poczwar­ka ze swe­go kokonu --dźwięk za­pom­niane­go uśmiechu. -thrillofit


Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty:


dąż-do te­go-co dla-ciebie-naj­cenniej­sze-~pa­weł-rychlica 
Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty: To, co w życiu doczes­nym naj­cenniej­sze, może oka­zać się bez znacze­nia dla życia wiecznego. -Józef Stanisław Tischner


to-co w życiu-doczes­nym-naj­cenniej­sze-może-oka­zać ę-bez-znacze­nia-dla-życia-wiecznego
Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty: Ksiadz, bis­kup i katecheta Umo­wili sie na krokieta... Żad­nych bab nie zaprosili Min­dzy so­bum sie pieprzyli A mo­rał z te­go ta­ki, ze to naj­wiek­sze jebaki!  -Sierjoża


ksiadz-bis­kup-i katecheta-umo­wili-sie-na krokieta-Żad­nych-bab-nie zaprosili-min­dzy-so­bum-sie-pieprzyli-a-mo­rał-z te­go-­ki
Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty: Nadzieja jest naj­cenniej­szą to­warzyszką życia. -Jean-Paul Sartre


nadzieja-jest naj­cenniej­szą-to­warzyszką-życia
Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty: Naj­cenniej­szych rzeczy w życiu nie na­bywa się za pieniądze. -Albert Einstein


naj­cenniej­szych-rzeczy-w życiu-nie na­bywa ę-za pieniądze
Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty: Deszcz? To naj­smut­niej­sza po­ra dnia. Kiedyś lu­biłam deszcz... Tańczyć pośród je­go kropel... Pi­sać wier­sze siedząc na parapecie... Sie­dzieć przy ko­min­ku z książką i herbatą... A naj­bar­dziej lu­biłam gdy siadałeś obok, Trzy­małeś mnie za rękę.. Bez słów wpat­ry­waliśmy się w ten Ob­raz za oknem... Ale Ciebie już niema... Zos­tałam tyl­ko ja i ten deszcz... Deszcz? To naj­smut­niej­sza po­ra dnia... -daru


Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty: Możesz zgro­madzić przeróżne skar­by, ale naj­cenniej­szym jest praw­dzi­wy przyjaciel. -św. Jan Chryzostom


możesz-zgro­madzić-przeróżne-skar­by-ale-naj­cenniej­szym-jest praw­dzi­wy-przyjaciel
Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty: Przy tej suszy to Wo­da naj­cenniej­szy skarb (Po­le)j, pić chce(my) K.A.Sz. 09.08.2015r. in­spi­rac­ja- piekiel­ny upał... -Cris


przy-tej suszy-to-wo­da-naj­cenniej­szy-skarb-po­j-pić-chcemy-kasz-09082015r-in­spi­rac­ja-piekiel­ny-upał
Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty: Ko­bieta to naj­cenniej­sza dla każde­go mężczyz­ny rzecz, bez której może się on w swoim życiu obejść. -aforystokrata


ko­bieta-to naj­cenniej­sza-dla-każde­go-mężczyz­ny-rzecz-bez-której może ę-on w swoim-życiu-obejść
Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty: Wreszcie zro­zumiał cel je­go is­tnienia: ciało jest naczy­niem za­wierającym naj­cenniej­szy skarb, ja­ki po­siadam – umysł. -B » Dan Brown » Zaginiony symbol


wreszcie-zro­zumiał-cel-­go-is­tnienia-ciało-jest naczy­niem-za­wierającym-naj­cenniej­szy-skarb-ja­ki-po­siadam- umysł
Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty: Spóźnial­ska dziew­czy­na z Ciao-min Nie zdążyła krzyknąć, że nie nim mim Gdy poczuła mięty smak Da­je wska­zujący znak Bo do mi­ma dołączył min team  -PraJaszczur


spóźnial­ska-dziew­czy­na-z ciao-min-nie-zdążyła-krzyknąć-że nie nim-mim-gdy-poczuła-mięty-smak-da­-wska­zujący-znak-bo-do mi­
Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty: Jeśli chcesz zo­baczyć tęczę, mu­sisz naj­pierw upo­rać się z deszczem. -PoznajPrawdę


jeśli-chcesz-zo­baczyć-tęczę-mu­sisz-naj­pierw-upo­rać ę-z deszczem
Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty: Naj­trwal­sze i naj­piękniej­sze więzi ducho­we na­wiązy­wane by­wają od pier­wsze­go wejrzenia. -Edgar Allan Poe


naj­trwal­sze-i naj­piękniej­sze-więzi-ducho­we-na­wiązy­wane-by­wają-od pier­wsze­go-wejrzenia
Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty: Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość!  -Johannes Eckhart (Mistrz Eckhart)


Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty: Fa­la wspom­nień in­nych czasów spłynęła mi na twarz Przez chwilę ser­ce zamarło i przes­tało chcieć grać To wiel­kie cierpienie nie mówić mu „Dzień dobry


Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty: Miłość to jed­nocześnie naj­piękniej­sze i naj­gor­sze uczucie. -Devin


miłość-to jed­nocześnie-naj­piękniej­sze-i naj­gor­sze-uczucie
Naj­cenniej­sze Upo­min­ki Cytaty: Cała nasza nauka, w porówna­niu z rzeczy­wis­tością, jest pry­mityw­na i dziecin­na - ale na­dal jest to naj­cenniej­sza rzecz, jaką posiadamy. -Albert Einstein


cała-nasza-nauka-w porówna­niu-z rzeczy­wis­tośą-jest pry­mityw­na-i dziecin­na- ale-na­dal-jest to naj­cenniej­sza-rzecz-jaką