Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty

Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: Pozytywka, w której nieg­dyś zachowałam naj­cenniej­sze upo­min­ki z tam­tych dni zardzewiała skruszo­na kłódka opadła i uchy­liło się niez­nacznie wieko a z jej wnętrza wy­leciał niczym drob­niut­ka poczwar­ka ze swe­go kokonu --dźwięk za­pom­niane­go uśmiechu. -thrillofit


Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: Drob­nych podłości nie ma... naj­drob­niej­sza jest już morzem hańby. -Zygmunt Krasiński


drob­nych-podłoś-nie -naj­drob­niej­sza jest już-morzem-hańby
Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: Drób wo­li doświad­czo­nego rzeźnika. -Andrzej Coryell


drób-wo­li-doświad­czo­nego-rzeźnika
Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: Dob­re ma­niery składają się z drob­nych poświęceń. -Ralph Waldo Emerson


Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: Naj­drob­niej­sze zdarze­nia ot­wierają no­we światy. -Jeanette Winterson


naj­drob­niej­sze-zdarze­nia-ot­wierają-no­we-światy
Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: - Ot. widzisz tak Ci strasznie włosy wy­padają. A wiesz kocha­niut­ka, że jak włosów tak dużo wy­pada, to znaczy, że ktoś Cię bar­dzo moc­no lecz skry­cie kocha ? - po­wie­działa mi kiedyś babcia. Włosów mam jeszcze wiele, ale przy­sięgam jeszcze trochę, a wyłysieje... I nie będzie ani włosów ani miłości.. -NieBędęJulią


Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: Gdybyś prawdziwie oczy swe otworzył i widział, ujrzałbyś swój wizerunek we wszystkich wizerunkach. A gdybyś uszy swe otworzył i słuchał, usłyszałbyś głos swój we wszystkich głosach. -Khalil Gibran


gdybyś-prawdziwie-oczy-swe-otworzył-i-widział-ujrzałbyś-swój-wizerunek-we-wszystkich-wizerunkach-a-gdybyś-uszy-swe-otworzył-i-słuchał
Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: Cza­sem drob­ny epi­zod zmienia się w wiel­ki dramat. -Tadeusz Gicgier


cza­sem-drob­ny-epi­zod-zmienia ę-w wiel­ki-dramat
Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: W drob­niusieńki mak Zbędna przeszłość zmielona Pachnie kołaczem K.A.Sz. 27.08.2015r. -Cris


w-drob­niusieńki-mak-zbędna-przeszłość-zmielona-pachnie-kołaczem-kasz-27082015r
Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: Bóg ujaw­nia się w naj­drob­niej­szej sprawie. -Pliniusz Młodszy


bóg-ujaw­nia ę-w naj­drob­niej­szej-sprawie
Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: Życie składa się z wielu drob­nych mo­net, a kto je pod­no­si, jest zamożny. -Jean Anouilh


Życie-składa ę-z wielu-drob­nych-mo­net-a kto- pod­no­-jest zamożny
Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: `Koszto­wałam twoich słod­kich ust po­między drob­ny­mi krop­la­mi deszczu miłości. -bluecaffe


`koszto­wałam-twoich-słod­kich-ust-po­między-drob­ny­mi-krop­­mi-deszczu-miłoś
Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: Łat­wiej oczyścić się z wiel­kich omyłek niż z drob­nych świństw. -Marek Hłasko


Łat­wiej-oczyść ę-z wiel­kich-omyłek-ż-z drob­nych-świństw
Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: Rzeczy­wis­tość często za­wodzi, gdy chodzi o drob­ne, przy­noszące sa­tys­fak­cję detale. -Terry Pratchett


rzeczy­wis­tość-często-za­wodzi-gdy-chodzi-o drob­ne-przy­noszą-­tys­fak­cję-detale
Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: Jeśli człowiek ma dość pieniędzy, trud­no mu w ogóle po­pełnić ja­kieś przestępstwo. Zdarzają mu się tyl­ko za­baw­ne, drob­ne niezręczności. -Terry Pratchett


jeśli-człowiek- dość-pieniędzy-trud­no-mu w ogó-po­pełć-ja­kieś-przestępstwo-zdarzają mu ę-tyl­ko-za­baw­ne-drob­ne
Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: Naszej wiary i naszych przy­jaźni nie niszczy ja­kiś je­den wiel­ki czyn, lecz wiele drob­nych zaniedbań. -J. Gustav White


naszej-wiary-i naszych-przy­jaź-nie niszczy-ja­kiś-­den-wiel­ki-czyn-lecz-wiele-drob­nych-zaniedbań
Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: Nie trze­ba lek­ce­ważyć drob­nostek, bo od nich za­leży dos­ko­nałość, która nie jest drobnostką. -Michał Anioł


nie-trze­ba-lek­­ważyć-drob­nostek-bo od nich-za­ży-­ko­nałość-która-nie jest drobnostką
Drob­niut­ka Poczwar­ka Ze swe­go Cytaty: Wy­pełniasz mo­je chci­we ser­ce pragnieniem wte­dy mo­ja dusza sta­je w ogniu od­daję się w tym słod­kim zatraceniu two­je us­ta tak gorące i czułe roz­chy­lam swe uda niechcąco mruczę i od­dycham głęboko gdy twa dłoń do­tyka me łono i dreszcz mnie przenika i slyszę głos słowika nie...to tyl­ko zmysły swe tracę i w głowie mi huczy, puls mi wariuje spi­jam ciebie jak wodę.   -czarna mamba